John Piper

Jak láska přikrývá množství hříchů?

V 1. Petrově 3,8 apoštol vyzývá křesťany, aby usilovali o jednomyslnost. Ale tato jednomyslnost neznamená uniformitu. Všichni nepřemýšlíme stejně, což znamená, že křesťanská jednota musí stát na lásce, nikoli jen jednotným smýšlením. Bez láskyplného srdce...

Půvab zbožné ženy

Neměli bychom podceňovat vliv zbožné ženy. Petr na to upozorňuje ve třetí kapitole svého prvního listu. V prvních dvou verších rozebírá vztah mezi manžely a ukazuje, jak manželka může reagovat na hříšné vzorce chování svého muže....

Co jsou církevní tradice?

Potřebujeme církevní tradice? A co to vůbec jsou církevní tradice? To jsou otázky, které nám posílá posluchač ze Singapuru. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Co přesně Pavel myslí ‚tradicemi‘ v 2. Tesalonickým 2,15? Má na mysli...

Popisuje sedmá kapitola listu Římanům křesťana?

John Piper jednou kázal na text z Římanům 7,14–25 a vysvětloval, co znamená být křesťanem, který bojuje s nezřízenými touhami. Jedna posluchačka z Řecka, která léta bojovala s poruchou příjmu potravy, nám napsala, že se s tímto problémem svěřila...

Jeho kázání probudila spící církev

V době, kdy John Charles Ryle poprvé vystoupil za kazatelnu anglikánské církve, byla kázání „suchá, těžkopádná, jednotvárná, neosobní a nezáživná… postrádala zápal, život, naléhavost a horlivost“ (J.C. Ryle: First Bishop of Liverpool, s. 103)....

Rodiče, vyžadujte od svých dětí poslušnost

V tomto článku chci vyzvat křesťanské rodiče, aby vyžadovali od svých dětí poslušnost. Vede mě k tomu skutečnost, že vídávám malé děti, které nevěnují žádnou pozornost prosbám svých rodičů, a nenesou za to žádné...

Nic nemůže nahradit kázání

Kázání, které označuji také jako radostný výklad, je jedinečný způsob komunikace. Není to světský prvek převzatý do církve. Ani svět ho nemůže převzít od církve a využít pro své vlastní záměry. Kázání se zcela...