Pět způsobů, jak nesnáze pomáhají | 4. února

Pět způsobů, jak nesnáze pomáhají | 4. února

Dokud jsem nebyl pokořen, bloudil jsem; teď však zachovávám tvé slovo. (Žalm 11,67)


Tento verš ukazuje, že Bůh posílá nesnáze, aby nás pokořil a tak nám pomohl osvojovat si jeho slovo. Jak to funguje? Jak nám soužení pomáhá učit se pokoře a dodržovat Boží slovo?

Na to existuje bezpočet odpovědí, protože tuto velikou milost lze zakoušet bezpočtem způsobů, ale zde si jich uvedeme pět.

  1. Soužení nabourává náš povrchní, lehkovážný přístup k životu a nutí nás brát ho víc vážně, takže se pak víc naladíme na vážnost Božího slova. Pamatujte na to, že v Boží knize není ani jedna jediná stránka psaná lehkovážně.
  2. Soužení nás zbavuje světských opor a nutí nás víc spoléhat na Boha, což nás uvádí víc do souladu s cílem jeho slova. Cílem Božího slova totiž je, abychom doufali v Boha a důvěřovali mu. „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději“ (Ř 15,4). „Tato [znamení] však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží“ (J 20,31).
  3. Soužení nás vede k tomu, že v Písmu s větším zoufalstvím hledáme pomoc, místo abychom ho vnímali jako něco pro život okrajového. „Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem“ (Jr 29,13).
  4. Soužení nás uvádí do účasti na Kristově utrpení, takže jsme s ním v bližším společenství a snáze vidíme svět jeho očima. Pavel velmi toužil po tom, aby „poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních“ (Fp 3,10).
  5. Soužení umrtvuje klamné a rušivé tělesné touhy a uvádí nás do duchovnějšího rozpoložení, kdy citlivě vnímáme Boží slovo. „Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem“ (1Pt 4,1). Utrpení má velkou moc zabíjet hříchy. A čím jsme čistší, tím jasněji vidíme Boha (Mt 5,8).

Kéž nám Duch Svatý dává milost nelitovat Boží výchovy prostřednictvím bolesti.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.