Největší láska | 3. února

Největší láska | 3. února

Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1. Janův 2,12)


Proč klást důraz na to, že Bůh miluje, odpouští a zachraňuje „pro [své] jméno“ – pro svou vlastní slávu? Zde jsou dva důvody (z mnoha).

1) Že Bůh miluje a odpouští pro svou vlastní slávu, bychom měli zdůrazňovat proto, že to dělá Bible.

Já, já jsem ten, kdo mažu kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu. (Iz 43,25)

Pro své jméno, Hospodine, mi odpusť mou vinu; ano, je velká. (Ž 25,11)

Pomoz nám, Bože, naše spáso, pro slávu svého jména! (Ž 79,9)

Ačkoliv proti nám svědčí naše viny, Hospodine, jednej pro své jméno. (Jr 14,7)

Hospodine, známe svoji ničemnost, vinu našich otců, vždyť jsme hřešili proti tobě. Pro své jméno neopovrhuj Jeruzalémem, nejednej opovržlivě s trůnem své slávy! (Jr 14,20–21)

Jeho [Krista] Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy. (Ř 3,25–26)

Jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1J 2,12)

2) Že Bůh miluje a odpouští pro svou vlastní slávu, bychom měli zdůrazňovat proto, že je na tom jasně vidět, jak nás Bůh miluje tou největší láskou.

Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu. (J 17,24)

Bůh nás nemiluje tak, že by nás stavěl na první místo, ale tak, že na první místo staví sebe. Nebe nebude zrcadlová síň, nýbrž neustále se rozšiřující pohled na nekonečnou velikost. Dostat se do nebe a zjistit, že jsme ti nejlepší, by znamenalo vrcholné zklamání.

Největší láska zajišťuje, že Bůh dělá všechno tak, aby to udržovalo a zvyšovalo jeho vlastní převahu, abychom až se dostaneme do nebe, měli něco, co bude navěky zvětšovat naši radost – Boží slávu. Projevem největší lásky je, že Bůh dává sám sebe pro naši věčnou radost a platí za to životem svého vlastního Syna (Ř 8,32). Právě to má na mysli, když říká, že nás miluje a odpouští nám pro své jméno.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.