Koloběh opuštění | 2. února

Koloběh opuštění | 2. února

„A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého.“ (Lukáš 11,4)


Kdo komu odpouští jako první?

  • Na jednu stranu Ježíš říká: „Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.“ (L 11,4)
  • Na druhou stranu Pavel říká: „Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy.“ (Ko 3,13)

Když nás Ježíš učí modlit se, aby nám Bůh odpustil, „neboť i my odpouštíme“, neříká tím, že první krok v odpuštění jsme udělali my. Spíš to funguje takto: Bůh nám odpustil, když jsme uvěřili v Krista (Sk 10,43). Na základě tohoto prožitku zármutku, radosti, vděčnosti a naděje, že nám bylo odpuštěno, pak nabízíme odpuštění druhým.

Tento odpouštějící postoj znamená, že nám bylo odpuštěno pro naši záchranu. To, že odpouštíme druhým, tedy ukazuje, že máme víru; jsme sjednoceni s Kristem a přebývá v nás milostivý Duch Svatý, který nás vede k pokoře.

Dál ale hřešíme (1J 1,8.10), a proto se nadále obracíme k Bohu, aby na nás znovu a znovu vztahoval Kristovo dílo a odpouštěl nám. S postojem neodpuštění bychom to rozhodně nemohli dělat s důvěrou, že nás vyslyší. (Vzpomeňte si na podobenství o služebníkovi, který nebyl ochoten odpustit, v Mt 18,23–35. Odmítl odpustit jinému služebníkovi, který mu dlužil pár stovek, zatímco jemu byly odpuštěny miliony. Svou neochotou odpustit ukázal, že ho královo milosrdenství nezměnilo.)

Ježíš nás před touto pošetilostí chrání tím, že nás učí modlit se: „Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám“ (L 11,4). Proto Ježíš říká, abychom prosili o odpuštění, protože odpouštíme. Je to, jako bychom říkali: „Otče, projevuj mi dál milosrdenství, za které zaplatil Kristus, protože mi tímto milosrdenstvím bylo odpuštěno; zříkám se odplaty a prokazuji druhým to, co jsi prokázal ty mně.“

Kéž i dnes nově zakusíte Boží odpuštění a kéž tato milost přetéká z vašeho srdce v odpuštění druhým. A kéž vám tento úžasný prožitek milosti ve vašem životě dodává další ujištění, že až půjdete k Bohu pro nové, krví zaplacené odpuštění, budete vědět, že vás uvidí jako své odpouštějící dítě, jemuž bylo odpuštěno.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.