Zahrnutí do smlouvy | 1. února

Zahrnutí do smlouvy | 1. února

Tam dám vyrůst Davidovu rohu, připravím lampu svému pomazanému. Jeho nepřátele obléknu hanbou, ale na něm rozkvete jeho koruna. (Žalm 132,17–18)


Kdo bude mít užitek ze slibů, které dal Bůh Davidovi?

Přečtěme si znovu slova ze Žalmu 132: „Tam dám vyrůst Davidovu rohu, připravím lampu svému pomazanému. Jeho nepřátele obléknu hanbou, ale na něm rozkvete jeho koruna.“

A teď si to spojme s Iz 55,1.3: „Všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jezte… Uzavřu s vámi věčnou smlouvu – spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi.“

Z této strany kříže bych toto zaslíbení parafrázoval takto: S každým, kdo přijde k Bohu skrze Ježíše Krista, jeho Syna, a žízní po tom, čím je pro nás Bůh v Kristu, místo aby spoléhal na to, kým jsme nebo co děláme, Bůh uzavře smlouvu.

Pamatujete si, jak ve Zj 22,17 Bible spěje k závěru? „Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.“ Nejen Židé z Izajášovy doby, ale každý, kdo přijde ke Kristu, může utišit žízeň své duše. „Uzavřu [s nimi] věčnou smlouvu.“

Jakou smlouvu? Smlouvu definovanou a zajištěnou Božími „spolehlivými milosrdenstvími zaslíbenými Davidovi“ (Iz 55,3). Chápu to tak, že jsem do té davidovské smlouvy zahrnut. Co dostává David, dostanu i já v Kristu Ježíši.

A co to obnáší?

Vyroste pro mě roh. To znamená, že za mě bude bojovat veliká síla a bude mě chránit. Bůh pro mě také připraví lampu, takže mě bude obklopovat světlo a nepřemůže mě tma. Navíc na mě čeká koruna. To znamená, že budu kralovat s Davidovým Synem a sedět spolu s ním na jeho trůnu. „Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn“ (Zj 3,21).

Je úžasné, že budeme mít užitek ze slibů daných Davidovi. Bůh chce, abychom nad tím žasli. Chce, abychom od svých modliteb odcházeli v úžasu nad tím, s jakou mocí, autoritou a jistotou nás Bůh miluje.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.