Pět účelů utrpení | 31. ledna

Pět účelů utrpení | 31. ledna

Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. (Římanům 8,28)


Málokdy známe mikrodůvody svého utrpení, ale Bible nám předkládá jeho makrodůvody, které upevňují naši víru.

Je dobré si najít způsob, jak si některé z nich připomínat, abychom si ve chvíli, kdy nás náhle postihne něco zlého nebo kdy se nám naskytne příležitost pomoci druhým v jejich trápení, mohli vybavit některé z pravd, které nám Bůh dal, aby nám pomohl neztrácet naději.

Zde je jeden způsob, jak si některé zapamatovat. Podle jejich začátečních písmen jsem ho nazval SPOSP (případně se můžete naučit jen část).
K Božím makrodůvodům pro naše utrpení patří:

Spolehnutí: Utrpení obnáší výzvu spolehnout se na Boha, nikoli na opory tohoto světa. 2. Korintským 1,8–9:

Dolehlo na nás [soužení] nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.

Pokání: Utrpení nás i ostatní vyzývá, abychom se odvrátili od postoje, kdy si něčeho na zemi ceníme víc než Boha. Lukáš 13,4–5:
„Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je; myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě?“
Odměna: Utrpení nám připravuje velkou odměnu v nebi, která nám tisícinásobně vynahradí každou zdejší ztrátu. 2. Korintským 4,17:
To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy.

Spravedlnost: Utrpením nás náš milující Otec vychovává, abychom získali podíl na jeho spravedlnosti a svatosti. Hebrejům 12,6.10–11:
Koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna. (…) Vždyť oni vskutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.

A nakonec připomenutí: Utrpení nám připomíná, že Bůh poslal svého Syna trpět, aby naše utrpení neznamenalo Boží odsouzení, nýbrž jeho očišťování. Filipským 3,10:
… abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních.

Je tedy pochopitelné, že srdce křesťana v utrpení zvolá: „Proč?“, neboť neznáme většinu mikrodůvodů pro své utrpení – proč teď, proč takto, proč tak dlouho? Nedovolme však, aby neznalost mikrodůvodů způsobila, že přehlédneme tu obrovskou pomoc, kterou Bůh dává ve svém slovu, kde nám říká o svých makrozáměrech s námi.

„Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu Pán připravil. Neboť Pán je velmi soucitný a milostivý“ (List Jakubův 5,11).


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.