Převažující milost | 30. ledna

Převažující milost | 30. ledna

„Viděl jsem jeho cesty a uzdravím ho. Povedu ho a odplatím mu útěchou. Jeho truchlícím stvořím ovoce rtů.“ (Izajáš 57,18–19)


Svou věrouku si osvojujte z biblických textů. Lépe tak vynikne a nasytí duši.

Například se z biblických textů učte o neodolatelné milosti. Uvidíte pak, že toto učení neznamená, že se milosti nelze vzpírat, nýbrž že když se Bůh rozhodne, může tento odpor překonat a také ho překoná.

V Iz 57,17–19 Bůh trestá svůj vzpurný lid tím, že ho bije a skrývá před ním svou tvář: „Pro jeho zvrácenou zištnost jsem se rozhněval a bil jsem ho, ukryl jsem se a hněval jsem se“ (verš 17).

Oni však nereagovali pokáním a místo toho dál upadali. Vzdorovali: „Ale on šel odvrácen dál cestou svého srdce“ (verš 17).
Milosti tedy lze odporovat. Štěpán dokonce židovským vůdcům řekl: „Stále vzdorujete Duchu Svatému“ (Sk 7,51).

Co tedy Bůh udělá? Je bezmocný a ty, kteří se vzpírají, nemůže dovést k pokání a obnově? Ne, není bezmocný. V dalším verši čteme: „Viděl jsem jeho cesty a uzdravím ho. Povedu ho a odplatím mu útěchou. Jeho truchlícím stvořím ovoce rtů“ (Iz 57,18–19).

Tváří v tvář vzpurnému úpadku, vzdorujícímu milosti, tedy Bůh říká: „Uzdravím ho.“ „Obnoví“ svůj lid. Hebrejské slovo pro „obnovit“ znamená „učinit celým nebo úplným“. Je příbuzné se slovem šalom, „pokoj“. Tato celistvost a pokoj jsou zmíněny v dalším verši, který vysvětluje, jak Bůh úpadek a vzdor vůči milosti odvrací.

Dělá to tak, že tvoří „ovoce rtů. Pokoj, pokoj (šalom, šalom) dalekému i blízkému, praví Hospodin, a uzdravím ho“ (Iz 57,19). Bůh tvoří, co není – pokoj a celistvost. Právě takto jsme spaseni a právě takto nás Bůh znovu a znovu odvrací od cesty pryč od něj.

Boží milost vítězí nad naším odporem tak, že tvoří chválu tam, kde nebyla. Přináší blízkým i dalekým šalom, šalom. Přináší jim celistvost, neporušenost. Dělá to tak, že „obnovuje“, tedy že nemoc odporu nahrazuje zdravím podřízenosti.

Podstata neodolatelné milosti nespočívá v tom, že nemůžeme vzdorovat. Můžeme a také to děláme. Spočívá v tom, že když se Bůh rozhodne, náš odpor překonává a obnovuje naši podřízenost a poddajnost. Tvoří. Říká: „Budiž světlo!“ Uzdravuje. Vede. Obnovuje. Utěšuje.

Nikdy se proto nechlubme, že jsme se vrátili z cesty, která vedla pryč od Boha. Padněme na tvář před Pánem a s chvějící se radostí mu děkujme za neodolatelnou milost, kterou přemohl všechen náš odpor.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.