Přesvědčení k návratu | 29. ledna

Přesvědčení k návratu | 29. ledna

Přiměj nás vrátit se, Hospodine, kéž se vrátíme! (Pláč 5,21, autorův překlad)


Pro Boží lid není naděje, pokud Bůh nezpůsobí, že se odvrátí od svého sklouzávání a skákání do hříchu a nevíry.

Kniha Pláč je nejpochmurnější kniha v Bibli. Bůh sám zničil zřítelnici svého oka, Jeruzalém.

Hospodin dovršil svoji zlobu, vylil svůj planoucí hněv, zapálil na Sijónu oheň, který strávil jeho základy. (Pl 4,11)
Zabil všechno vzácné oku. (Pl 2,4)
Hospodin ho sklíčil pro množství jeho přestoupení. (Pl 1,5)

Jak tedy tato kniha končí?
Končí jedinou nadějí, která existuje:

Vrať nás, Hospodine, zpět k sobě a navrátíme se. (Pl 5,21)

To je moje – i vaše – jediná naděje.
Petrovi Ježíš řekl: „Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry“ (L 22,31–32).

Ne jestliže se obrátíš, ale až se obrátíš. Modlil jsem se za tebe. A ty se obrátíš. A až to uděláš, bude to moje svrchovaná milost, která tě přivedla zpět od propasti odpadnutí.

Křesťané, to platí i o vás. Je to vaše jediná naděje, že vytrváte ve víře. A je v tom sláva.
Kristus Ježíš… je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! (Ř 8,34)

Způsobí, že se vrátíme. Proto „tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí… buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem, i nyní, i po všechny věky věků“ (Ju 1,24–25). Amen!


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.