Zaujetí pro Boha a pravdu | 11. ledna

Zaujetí pro Boha a pravdu | 11. ledna

Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: „Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.“ (Římanům 3,3–4)


Náš zájem o pravdu je nevyhnutelným projevem našeho zájmu o Boha. Pokud Bůh existuje, pak je měřítkem všech věcí, a to, co si o nich myslí, je měřítkem toho, co bychom si měli myslet my.

Nedbat na pravdu znamená nedbat na Boha. Vášnivě milovat Boha znamená vášnivě milovat pravdu. Zaměřovat se v životě na Boha znamená nechat se ve službě vést pravdou. Co není pravda, není z Boha.

Zamyslete se nad těmito čtyřmi soubory textů o Bohu a pravdě:

1) Bůh je pravda

  • Římanům 3,3–4 (Bůh Otec): Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář.“
  • Jan 14,6 (Bůh Syn): Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
  • Jan 15,26: (Bůh Duch): „Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.“

2) Nemilovat pravdu je navěky zhoubné

  • Tesalonickým 2,10: Svévolníci zahynou, „protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni“.

3) Křesťanský život vychází z poznání pravdy

  • Korintským 6,15–16: Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane! Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo praví: „Stanou se ti dva jedním tělem.“

4) Tělo Kristovo je budováno s pravdou v lásce

  • Koloským 1,28: Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu.

Kéž v nás Bůh probouzí zaujetí pro něho a pro pravdu.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.