Jak budou souzeni věřící | 10. ledna

Jak budou souzeni věřící | 10. ledna

A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. (Zjevení 20,12)


Jak to bude při posledním soudu? Budou se tam připomínat naše hříchy? Budou zjeveny? Anthony Hoekema to moudře formuluje takto: „Selhání a nedostatky… věřících… budou v soudný den součástí obrazu. Ale – a to je důležité – hříchy a nedostatky věřících zde budou zjeveny jako odpuštěné hříchy, jejichž vinu cele pokryla krev Ježíše Krista.“

Představme si to takhle. Bůh má spis o každém člověku („knihy“ ze Zj 20,12). Všechno, co jsme kdy udělali nebo řekli (Mt 12,36), tam je zapsáno i se známkou (od „jedničky“ do „pětky“). Až staneme před „soudnou stolicí Kristovou“, abychom byli souzeni „za to, co [jsme vykonali] v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé“, Bůh otevře záznamy a vyloží oznámkované testy. Vytáhne všechny „pětky“ a položí je na hromádku. Pak vezme všechny „čtyřky“ a „trojky“ a dobré části každého testu položí k „jedničkám“, zatímco ty špatné k „pětkám“. Pak vezme všechny „dvojky“ a „jedničky“ a špatné části těch testů položí na hromádku s „pětkami“ a všechny dobré přidá k „jedničkám“.

Poté otevře jinou složku („knihu života“) a najde naše jméno, protože jsme skrze víru v Kristu. Za naším jménem bude zápalka ze dřeva z Ježíšova kříže. Vezme tu sirku, škrtne s ní a hromádku „pětek“ se všemi našimi selháními a nedostatky zapálí a nechá shořet. Nebudou nás odsuzovat ani za ně nedostaneme odměnu.

Pak z vaší složky nazvané „kniha života“ vezme zapečetěnou obálku, nadepsanou „bonus zdarma a z milosti: život!“, a položí ji na hromádku s „jedničkami“ (viz Mk 4,24 a L 6,38). Nato celou tu hromádku vezme a vyhlásí: „Tímto tvůj život vypovídá o milosti mého Otce, o hodnotě mé krve a o ovoci mého Ducha. Dosvědčuje to, že tvůj život je věčný. A dostaneš podle toho svou odměnu. Vejdi do věčné radosti svého Pána.“


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.