Náš bezzubý nepřítel | 5. ledna

Náš bezzubý nepřítel | 5. ledna

I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. (Koloským 2,13–15)


Spojení s Kristem je pro věřícího tak významné proto, že na Golgotě Kristus dosáhl rozhodujícího vítězství nad ďáblem. Neodstranil Satana z povrchu zemského, ale odzbrojil ho do takové míry, že mu byla odebrána zbraň zatracení.

Nemůže věřící obviňovat z neodpuštěných hříchů, což je jediné obvinění, které nás dokáže zničit. Proto nás nemůže dovést k naprosté zkáze. Může ubližovat našemu tělu a emocím – dokonce nás i zabít. Může nás pokoušet a podněcovat proti nám druhé. Zničit nás ale nemůže.

Základem rozhodujícího vítězství, jak ho popisuje Ko 2,13–15, je to, že „záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám“ byl přibit na kříž. Tento záznam Ďábel používal jako své hlavní obvinění vůči nám. Nyní již nemá žádnou obžalobu, kterou by na nebeském soudu mohl vznést. Není schopen udělat to, co chce ze všeho nejvíc: zatratit nás. V tom je bezmocný. Naše zatracení nesl na sobě Kristus, Ďábel je odzbrojen.

Jinými slovy to je vyjádřeno v Heb 2,14–15: „[Kristus se stal člověkem,] aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.“

Smrt zůstává naším nepřítelem, ale je neškodná . Zmijí jed byl odčerpán. Smrtící osten je pryč. Ostnem smrti byl hřích a zatracující moc hříchu byla obsažena v požadavku zákona. Ale Kristu patří díky za to, že požadavek zákona naplnil. „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten?“ (1K 15,55).


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.