Náš služebník Ježíš | 21. února

Náš služebník Ježíš | 21. února

Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Marek 10,45)


Ježíš byl služebníkem svého lidu nejen v době, kdy žil tady na zemi, ale bude naším služebníkem také, až se vrátí. „Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat“ (L 12,37). Ježíš tímto obrazem ukázal, co bude dělat při svém návratu.

A navíc je naším služebníkem i teď. „‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;‘ a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?‘“ (He 13,5–6).

Znevažuje vzkříšeného Ježíše, když říkáme, že byl, je a bude služebníkem svého lidu? Jeho znevážením by bylo, kdyby tu slovo „služebník“ znamenalo „ten, který přijímá rozkazy“ nebo kdybychom se pokládali za jeho pány. Ano, to by ho znevažovalo. Avšak když říkáme, že jsme slabí a potřebujeme jeho pomoc, neznevažujeme ho tím.

Neznevažuje ho, když říkáme, že jedině on nám může posloužit tím, co nejvíc potřebujeme.

Neznevažuje ho, když o něm říkáme, že je nevyčerpatelným pramenem lásky, a že čím víc nám pomáhá, tím víc spoléháme na jeho službu a tím víc se jeho zdroje jeví jako úžasné. Můžeme tedy s důvěrou říct: „Ježíš Kristus žije, aby sloužil.“

Žije, aby zachraňoval. Žije, aby dával. A dělá to s nadšením.

Naše starostí ho nezatěžují. Těší ho břemena nést, ne je na někoho nakládat. Rád pracuje pro ty, „kdo na [něho] pamatují“ (Iz 64,4; ČEP). „Nachází zalíbení… v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství“ (Ž 147,11). Jeho „oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním“ (2Pa 16,9).

Ježíš Kristus s nadšením všemocně slouží všem, kdo mu důvěřují.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.