Nádherné Boží plány | 17. února

Nádherné Boží plány | 17. února

[Bůh] mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí. (Galatským 1,15)


Zamyslete se nad Pavlovým obrácením, Kristovou svrchovaností a nad tím, jak Pavlovy hříchy souvisí s vaším spasením.

Pavel říkal, že ho Bůh „oddělil již v lůně… matky“ a po letech ho na cestě do Damašku „povolal svou milostí“ (Ga 1,15). To znamená, že mezi svým narozením a povoláním na cestě do Damašku byl Pavel vybraným, ale ještě ne povolaným Božím nástrojem (Sk 9,15; 22,14).

Z toho vyplývá, že Pavel bil, věznil a vraždil křesťany jako Bohem vybraný budoucí křesťanský misionář.

Stalo se mi však, když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, že kolem poledne mě náhle ozářilo velmi jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ (Sk 22,6–7)

Nebylo možné to popřít ani tomu uniknout. Bůh ho k tomu vybral, ještě než se narodil. A teď ho uchopí. Kristovo slovo bylo svrchované. Nebyl tu žádný prostor pro vyjednávání.

„Vstaň a jdi do Damašku, a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit.“ (Sk 22,10)

Na té cestě do Damašku to nebylo tak, že se Pavel po desetiletích marných Božích snah o jeho záchranu konečně ze své svobodné vůle podřídil Kristu. Ne. Bůh ho v určitý čas vyvolil (než se narodil) a v určitý čas ho povolal (na cestě do Damašku). Bůh zavolal a to zavolání přineslo podřízení se.

Takže hříchy, které Bůh dopustil mezi Pavlovým narozením a jeho povoláním, byly součástí plánu, neboť Bůh ho mohl povolat dřív.

Máme nějakou představu o tom, jaký s těmi hříchy mohl mít plán? Ano, máme. Byly dovoleny kvůli nám – kvůli všem, kdo se bojí, že se svými hříchy připravili o milost. Takto Pavel spojuje své hříchy s naší nadějí:

Předtím [jsem byl] rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství (…) avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. (1Tm 1,13.16)

Boží plány při záchraně zatvrzelých, beznadějných hříšníků jsou úžasné!


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.