Kristus jako prostředek a cíl | 14. února

Kristus jako prostředek a cíl | 14. února

S Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Galatským 2,19–20)


Proč Bůh stvořil svět? A proč ho řídí tak, jak to dělá? Čeho Bůh dosahuje? Je Ježíš Kristus prostředkem k dosažení tohoto výsledku, nebo cílem?

Ježíš Kristus představuje vrcholné zjevení Boha. Je Bůh v lidské podobě. Jako takový je cílem, nikoli prostředkem.

Význam světa spočívá v tom, že ukazuje Boží slávu. Toho Bůh dosahuje. Nebesa a dějiny světa „vypravují o Boží slávě“.

Avšak Ježíš Kristus byl poslán, aby dosáhl něčeho, co bylo třeba udělat. Přišel napravit následky pádu. Přišel zachránit hříšníky před nevyhnutelnou zkázou kvůli jejich hříchu. Tito zachránění uvidí Boží slávu a budou si ji s nekonečnou radostí vychutnávat a dávat najevo.

Ostatní budou na Boží slávu dál kydat hnůj. Ježíš Kristus je tedy prostředkem k tomu, čeho Bůh chtěl dosáhnout v projevu své slávy pro radost svého lidu. Bez Kristova díla záchrany Boží slávu nikdo nespatří a nebude si ji vychutnávat ani oslavovat. Účel světa by se zmařil. Proto je Kristus prostředkem.

V tom, čeho dosáhl na kříži, když zemřel za hříšníky, však Kristus v maximální možné míře zjevil Otcovu lásku a spravedlnost. Šlo o vrcholné zjevení Boží slávy – slávy jeho milosti.

Právě v okamžiku jeho dokonalého činu jako prostředku k dosažení Božího záměru se tedy Ježíš stal cílem tohoto záměru. Když zemřel místo hříšníků a byl vzkříšen, aby mohli žít, stal se ústředním a vrcholným zjevením Boží slávy.

Ukřižovaný Kristus je tedy jak prostředkem, tak cílem Božího záměru ve světě. Bez jeho díla by toho cíle – zjevit plnost Boží slávy pro radost Božího lidu – nebylo nikdy dosaženo.

A právě když posloužil jako prostředek, stal se cílem – tím, kdo bude navěky věků středem našeho uctívání, až budeme na věčnosti čím dál víc vnímat a vychutnávat si to, co zjevil o Bohu, když se za nás stal prokletím.

Ježíš je cílem, pro který byl stvořen svět, a prostředkem, který umožňuje, aby se z toho cíle radovali ospravedlnění hříšníci.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.