Jak se připravit na druhý příchod?

https://open.spotify.com/episode/7p4TkGUzXDYMk2exU3tHfS?si=XTEOOUfcQnugclLVRfnlQA

Jak se máme připravit na Kristův druhý příchod? To je výborná a vždy aktuální otázka. Položila nám ji i naše posluchačka Sára, která píše: „Děkuji za váš podcast, pastore Johne. Jak se mám správně připravit na druhý příchod Krista? Co mám očekávat? Co se stane? Nemůžu se dočkat, až přijde, ale co bych měla dělat teď?“


Jedním ze způsobů, jak shrnout přípravu na druhý příchod, je uvést tři podněty, které nám pomáhají být připraveni:

  1. Úžasná vyhlídka na setkání s Pánem
  2. Nezbytnost utrpení před jeho příchodem
  3. Až přijde, máme být shledáni věrnými a bdělými v našem povolání

Dovolte, abych každý z těchto tří podnětů objasnil, protože tím získáme odpověď na otázku, jak se připravit. Především se připravíte tak, že budete na tyto podněty reagovat biblicky.

1. Snažte se podobat Kristu už nyní.

První podnět se týká naší vyhlídky na setkání s Pánem. První Janův 3,2–3 říká:

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví [druhý příchod], budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý.

Zamyslete se nad tím, k čemu tyto verše vybízí. Když Jan mluví o těch, kdo v něm mají naději, má na mysli ty, kdo doufají, že jednou budou podobni Kristu. „Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni… A každý, kdo v něm má tuto naději“ – že mu bude podobný – „očišťuje se“. Jde tedy o to, že pokud chcete být jako on, až ho uvidíte přicházet, budete se očišťovat, abyste se mu podobali.

Důvodem, proč máme být radikálně čistí, svatí, milující, obětaví lidé, kteří se podobají Kristu, je hluboká naděje a touha po tom, aby Kristus přišel a abychom ho viděli. To je první podnět.

2. Připravte se na utrpení.

Druhý podnět vychází ze skutečnosti, že předtím, než Kristus přijde, musíme trpět. Mám na mysli veškeré utrpení v životě křesťana, protože Pavel říká, že „musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království“ (Skutky 14,22). Dále mám na mysli utrpení, které bude v posledním čase intenzivnější. Pavel v 2. Tesalonickým 2,8 uvádí: „A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.“

Ježíš o tomto období bezzákonnosti mluví v Matoušovi 24,11–13: „Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.“

Z toho plynou následující závěry: 1) měli bychom se připravit na Pánův příchod tím, že budeme duchovně a duševně ostražití vůči satanovým svodům a falešnému učení; 2) měli bychom se zcela podřídit Božímu slovu a nepropadat bezzákonnosti a svévoli; 3) měli bychom pěstovat silnou víru ve svrchovanou Boží dobrotu, abychom mohli vytrvat do konce, ať už přijde jakékoli utrpení.

Chtěl bych také říct, že o dnešní době to platí zřejmě více než o kterékoli jiné době v historii. (Alespoň si to myslím, ale můžu se mýlit.) Lidé přišli s populárními, intelektuálními a sofistikovanými způsoby, jak popřít existenci jakéhokoli Božího zákona nebo standardu. Našli jsme způsob, jak mít právo na vlastní pravdu, vlastní měřítka dobrého a zlého a vlastní identitu.

Pokud jste se narodili jako muž a chcete být ženou, žádný Boží zákon, zákon přírody ani zákon ve společnosti vám v tom nemůže zabránit. Děláte, co si myslíte, že chcete dělat. Jste svým vlastním zákonem. Tak Ježíš chápal bezzákonnost. A tato bezzákonnost se šíří a roste. Ježíš říká, že vzroste, a v důsledku toho ochladne láska mnohých křesťanů.

Jedním ze způsobů, jak se připravit na druhý příchod a přicházející utrpení, je podřídit svou inteligenci, moudrost a radost dokonalému standardu Božího zákona, abychom milovali vřelou láskou a naše láska neochladla.

3. Věrně pracujte pro Krista.

Třetí podnět, jak se připravit na druhý příchod, vychází z věrnosti a bdělosti v našem povolání. Znovu a znovu nám Nový zákon říká, abychom bděli a byli připravení. Co to znamená? Myslím, že to dobře ilustruje podobenství o deseti pannách:

Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. [Jde tedy o podobenství o připravenosti na druhý příchod, příchod ženicha.] Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel [Ježíš tím ukazuje, že přijde až po určité době], začaly všechny podřimovat a usnuly [všech deset panen]. Uprostřed noci se však ozval křik: „Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!“ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: „Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!“ Ale rozumné odpověděly: „Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!“ Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: „Pane, pane, otevři nám!“ Ale on odpověděl: „Amen, pravím vám, neznám vás.“ [Ježíš to uzavírá těmito slovy:] Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Matouš 25,1–13)

Závěr celého podobenství je odpovědí na otázku: Jak se připravit? „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ Ale co to vlastně znamená? Pošetilé i rozumné panny usnuly, ale nebyly za to pokárány. To nebyl ten problém. Bdít tedy neznamená vstávat v noci, vyhlížet z okna a věnovat svou pozornost konspiračním teoriím o konci světa.

Bdít znamená dělat dobře svou práci kvůli Kristu. Měly úkol – mít lampu a v ní olej, reagovat na oznámení o ženichově příchodu a svítit mu na cestu. Svůj úkol splnily, jak měly, a proto vstoupily. Morálně, duchovně a mohli bychom říct i profesionálně bděly. Odvedly svou práci tak, jak to Bůh po nich chtěl.

Podobné výzvy najdete v celém Novém zákoně. Pán nám svěřil mnoho úkolů pro dobu, kdy je pryč – a s nimi i dary, zdroje, schopnosti, peníze, příležitosti, vztahy a prostředky milosti. Ve všech těchto oblastech máme věrně a pilně vykonávat svou práci.

Požehnaní služebníci

Během let, kdy jsem sloužil jako pastor, ale i dnes, je pro mě jedním z nejdůležitějších textů Lukáš 12,42–44, kde Ježíš říká (jakoby to říkal přímo mně, Johnu Piperovi):

Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem.

Víte, co to pro mě znamená? Znamená to: „Johne Pipere, věrně se snaž, abys v podcastu hlásal pravdu. A pokud Pán přijde a zastihne tě v den, kdy se připravuješ na jeho nahrávání, budeš rád, že tě zastihne při práci.“ To určitě budu.

Takže váš život by měl být řízen třemi podněty: 1) vyhlídkou na to, že se setkáte s Pánem, 2) nezbytností utrpení a 3) vědomím, že máme být při jeho příchodu bdělí, věrní a milovat Krista ve svém konkrétním povolání. Pak uslyšíme, jak nám říká: „Vejdi v radost svého pána“ (Matouš 25,21.23).


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.