Co znamená „přebývat v úkrytu Nejvyššího“?

Žalm 91 říká, že Bůh je naše útočiště a naše tvrz. Zároveň v něm nacházíme toto úžasné zaslíbení: „Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího“ (Žalm 91,1). Toto zaslíbení přimělo naši posluchačku Annu, aby nám napsala: „Dobrý den, pastore Johne, děkuji za vaši věrnou službu. Má otázka se týká Žalmu 91,1. Co znamená ‚přebývat v úkrytu Nejvyššího‘ a ‚přečkat noc ve stínu Všemohoucího‘? Je v Novém zákoně podobné zaslíbení pro křesťany? A souvisí s tím každodenní čtení Písma?“


Ano, v Novém zákoně máme obdobné zaslíbení a ano, čtení Písma je rozhodně jedním ze způsobů, jak přebývat v úkrytu Nejvyššího. Ale abychom pochopili skutečný význam Žalmu 91, pojďme si ho přečíst a pak se podíváme na událost ze života umučeného misionáře Jima Elliota, jehož biografie, kterou napsala jeho manželka, nese název Stín Všemohoucího.

Jeho bezpečný úkryt

Toto spojení vychází z Žalmu 91, který začíná takto:

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám.

A pak ve verši 7 pokračuje těmito úžasnými slovy:

Po tvém boku padne tisíc [šípů], deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano uzříš odplatu ničemům. Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem…

Vyznívá to tak, že přebývat ve stínu Všemohoucího a v úkrytu Nejvyššího znamená, že když na vás někdo vrhne kopí, nezasáhne vás.

Kvůli zisku

Byla tedy Elisabeth Elliotová naivní a nebiblická, když životopis svého manžela pojmenovala Stín Všemohoucího, přestože ho spolu s dalšími čtyřmi muži 8. ledna 1956 v Ekvádoru ubodali k smrti indiáni z kmene Huaorani, kterým se snažili zvěstovat evangelium? Na to se jí častokrát ptali. Nyní už je u Pána, ale osobně jsem měl příležitost s ní mnohokrát mluvit. Většina lidí považuje její důvěru v Boží svrchovanost za trochu přehnanou. Na konci knihy však přináší odpověď. Můžete si ji přečíst na posledních stránkách zmíněného životopisu:

Svět nepoznal pravdivost v druhé části kréda Jima Elliota: „Člověk není blázen, když dává to, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.“

Co tím chtěl říct? Co měla na mysli, když ho citovala? Oba vyjadřovali následující skutečnost: Pokud Bůh uzná za vhodné nechat šíp nebo kopí indiána z kmene Huaorani zabít jedno z jeho dětí, pak to dělá pro jejich zisk. Slovy Jima Elliota: aby získali to, co nemůžou ztratit. Bůh to udělal k jeho zisku, ne k jeho škodě. Myslím, že Elliotovi měli pravdu. Věřím, že je to správný výklad Žalmu 91.

Proč si to myslím? Protože v Matouši 4,6 vidíme, že satan se snažil použít Žalm 91 k tomu, aby přiměl Ježíše ke skoku z chrámu, jelikož Žalm 91 slibuje, že nás andělé ponesou. Ale Ježíš ho tímto způsobem nevykládal. Ani Štěpán, když ho kamenovali k smrti. Ani Jakub, kterého sťali. Ani Pavel, když ho opakovaně bili holí. Ani Ježíš, když trpěl na kříži. Nikdo z nich nechápal Žalm 91 tak, že Boží děti nikdy nebudou trpět v rukou nepřátel.

Všechno, co potřebujete

Satan se je snažil přesvědčit, aby ho takto chápali. Ale co tedy tento žalm znamená? Co opravdu znamená přebývat ve stínu Všemohoucího, když můžete být zabiti ve stínu Všemohoucího? Podívejme se do Nového zákona, kde najdeme podobné texty. Anna se ptá, jestli můžeme najít v Novém zákoně obdobné texty. Ano, několik. Například:

  • Judův 21 říká: „Zachovejte se v Boží lásce.“ Myslím, že je to stejné, jako kdyby řekl: „Zůstaňte ve stínu Nejvyššího.“
  • Ježíš v Janovi 15,9 říká: „Zůstaňte v mé lásce,“ což by se dalo vyjádřit jako: „Zůstaňte v úkrytu Nejvyššího.“

Jinými slovy, přebývat ve stínu Všemohoucího nebo v úkrytu Nejvyššího znamená bezmezně věřit, že Boží láska a Boží moc vám dají všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli konat jeho vůli a oslavit jeho jméno, ať v životě, nebo ve smrti. Nebo to můžeme vyjádřit ještě jinak: přebývat ve stínu Nejvyššího a zůstávat v Boží lásce znamená věřit, že Boží láska, moudrost a moc vás ochrání přede vším, co by vás mohlo zcela zničit.

Nikdy poraženi

Proč si to myslím? Jeden z nejjasnějších důvodů se nachází v Římanům 8,32–39, což je možná ten nejúžasnější odstavec v celé Bibli. Pavel tvrdí, že Boží láska k jeho vyvoleným, adoptovaným dětem, dosvědčená smrtí jeho Syna Ježíše, nám zcela jistě dá všechno.

On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? (Římanům 8,32)

Ano, daruje. Ale co znamená všechno? Pavel to dále vysvětluje, a dokonce k tomu používá žalmy. Ukazuje, že pokud zůstáváme v Kristově lásce, ve stínu Všemohoucího, nic nás nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu. Poté uvádí několik možností, co by nás mohlo od ní oddělit, čímž ukazuje, že dobře zná Žalm 91. Píše: „Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“ (Římanům 8,35). Mohli bychom dodat: „Nebo kopí indiánů z kmene Huaorani?“

Nato cituje Žalm 44,23: „Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe [ne kvůli hříchu, ale pro tebe] vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku‘“ (Římanům 8,36). I žalmisté věděli, že Boží lid umírá, když koná dobro. A pak odpovídá: „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval“ (Římanům 8,37).

Pavel tedy říká, že křesťané můžou zůstávat v Boží lásce a ve stínu Všemohoucího, a přesto být vydáni na porážku jako ovce. Nicméně v tomto všem dokonale vítězí. Takže pokud ve dne přiletí šíp, zasáhne vás přímo do hrudi a vy zemřete kvůli Kristu, nejste poraženi. Dokonale vítězíte. 

Vstupte do věčnosti

V jakém smyslu dokonale vítězíte? Právě ten šíp, který nad vámi zdánlivě zvítězil, se stává vaším služebníkem, který uskutečňuje svrchovaný Boží záměr ve světě. A Boží plán záchrany pro vás je věčný život. Podívejme se do knihy Zjevení: „Oni nad ním [satanem] zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt“ (Zjevení 12,11).

Zemřeli za pronásledování, ale přesto zvítězili nad satanem. Jak? Tím se dostáváme k odpovědi na Anninu otázku. Jak přebývat v úkrytu Nejvyššího? Bezmezně věřili, že jim Beránkova krev navždy zajistila budoucí štěstí. Otevřeli svá ústa a vydali svědectví. Ani strach ze smrti jim v tom nezabránil. V tu chvíli byli v bezpečí stínu Všemohoucího, zvítězili nad ďáblem a vstoupili do ráje. Věřím, že právě k takovému vítěznému pocitu bezpečí nás Bůh vyzývá v Žalmu 91.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.