Jak poznáme falešné učitele?

Jak poznáme falešné učitele? To je aktuální téma pro mnoho našich posluchačů. Dnes se podíváme na e-mail, který nám poslal jeden z nich. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Moc rád poslouchám váš podcast a jsem jeho velký fanoušek. Opravdu mi pomohl růst ve víře a v přesvědčeních a také mi pomohl lépe pomáhat druhým v jejich vlastních zápasech.“ Tady bych se chtěl pozastavit a říct, že právě to je jeden z důvodů, proč vůbec funguje tento podcast. Chceme vidět, jak pomáháte druhým lidem ve chvílích, kdy to potřebují. Ale vraťme se k otázce: „Bible nás důrazně varuje před falešnými učiteli, ale jak mám poznat, že někdo, koho poslouchám na internetu, je falešný učitel? Mnoho lidí je označováno za falešné učitele. Jak to můžu rozpoznat? Podle čeho to máme posuzovat?“


Na začátek bych chtěl říct, abyste si nenastavili laťku tak nízko, že přestanete poslouchat jen ty, které můžeme s jistotou označit za falešné učitele. Spousta lidí se v mnoha ohledech mýlí a nejsou nápomocní, přestože bychom je neoznačili za falešné učitele. Mějte vysoký standard. Poslouchejte ty, kteří skutečně staví do popředí Boha, vyvyšují Krista, jsou ponořeni do Písma, spoléhají na Ducha a svým životem dosvědčují věrohodnost.

Ale protože otázka se týkala falešného učení, falešných učitelů a toho, jak je rozpoznat, poskytnu vám čtyři biblická vodítka, na základě kterých můžete posoudit, jestli je někdo falešný učitel. Bible nám ukazuje, že bychom si měli dávat pozor na falešné učitele, a proto nám předkládá určitá vodítka.

1. Ovoce

Za prvé, poznáme je po ovoci v jejich životě. Ježíš v Matoušovi 7:15–20 říká:

Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.

Pavel na tento princip svatosti a spravedlnosti kladl velký důraz a svým životem dosvědčoval věrohodnost evangelia. Nedávno jsem si toho všiml díky hlubšímu studiu knihy 1. Tesalonickým. V prvních kapitolách se tím opravdu podrobně zabývá.

V 1. Tesalonickým 1:5 uvádí: „Naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti; vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám.“ To je úžasné. A ve dvou kapitolách tuto myšlenku dále rozvíjí: „Víte, že jsme se osvědčili, takže nás posuzujte podle našich životů.“

Někdy není samozřejmě lehké vidět u učitelů ovoce skutků, zejména pokud jde o učitele na internetu. Proto je potřebujete pečlivě zkoumat, věnovat tomu čas a patřit do církve – skutečné živé, lidské, osobní církve se skutečným živým kazatelem, jehož život znáte. Ať už je to obtížné, nebo ne, Ježíš říká: „Poznáte je po ovoci.“

2. Učení

Za druhé, měli bychom zkoumat, zda učitelé mají zdravý pohled na klíčová učení – například učení o Kristově vtělení. Jan v 1. Janově 4:1–3 říká:

Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě.

Jinými slovy, pokud někdo popírá, že Ježíš Kristus je Bohočlověk, Bůh v těle, je falešný učitel nebo falešný prorok. Jan neříká, že pokud správně chápete vtělení, nemůžete se dopustit žádného závažného omylu. O to nejde. Prostě se zabýval konkrétním problémem v církvi. Vyznat, že Kristus přišel v těle, znamenalo hlásat pravdu od Boha. Jelikož to byl problém tehdejší církve, bylo nutné to pochopit.

Pavel také zdůrazňoval důležitost učení. V 1. Timoteovi 6:3–4 píše:

Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí.

Jinými slovy, musíme posuzovat učení, které je nám předkládáno, na základě zdravého učení našeho Pána Ježíše Krista, které je v souladu se zbožností. Druhé kritérium, podle kterého posuzovat, je tedy zdravé učení.

3. Písmo

Třetím vodítkem je podřízenost Písmu. Pavel v 1. Korintským 14:37–38 říká: „Považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Jestliže to někdo neuznává, sám nebude uznáván.“ Musíte se podřídit autoritě apoštolů, jinak jste falešní učitelé, kteří nebudou uznávání.

Jan stejnou myšlenku vyjadřuje v 1. Janově 4:6: „My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.“

Jinak řečeno, apoštolové své učení postavili na takovou úroveň, že z něho udělali měřítko pravdy. Pokud člověk nepodřizuje své myšlení a své učení autoritě apoštolů – povolaným Kristovým učitelům, kteří sepsali Nový zákon – pak to není důvěryhodný učitel. To neznamená, že nebude hlásat pravdivé věci. Každý občas říká pravdivé věci, dokonce i ďábel, ale to z těchto lidí nedělá důvěryhodné učitele.

4. Evangelium

A posledním vodítkem je samotné evangelium. V tomto ohledu je Pavel zcela nekompromisní. V Galatským 1:8–9 píše:

Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

Evangelium, které měl v tomto případě na mysli, popisuje v knize Galatským. Jedná se o evangelium o ospravedlnění pouhou vírou bez skutků zákona. V Galatským 5:2–3 to shrnuje následovně:

Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon.

Jinými slovy, pokud trváte na zachovávání zákona jako na způsobu ospravedlnění před Bohem, musíte ho zachovat celý, a to dokonale. Poté zakončuje hrozivým varováním: „Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti“ (Galatským 5:4).

Naše nejlepší ochrana

Existují tedy nejméně čtyři biblická vodítka, podle kterých můžeme poznat falešné učení:

  1. ovoce skutků
  2. zdravé učení
  3. podřízenost Písmu
  4. vyučování čistého evangelia o ospravedlnění z víry

A na závěr bych chtěl ještě připomenout, že nejlepší ochrana před falešnými učiteli je být součástí zdravého sboru, kde se káže z Bible, každý den se ponořit Písma a modlit se.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.