Dárci se dostává slávy | 26. ledna

Dárci se dostává slávy | 26. ledna

Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry, aby tak bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. (2. Tesalonickým 1,11–12)


Je velmi dobrou zprávou, že Bůh má v plánu, aby se jeho sláva zvětšovala projevy jeho milosti.

Jistě, Bůh je oslavován i mocí svého hněvu (Ř 9,22), ale Nový zákon (i Starý zákon, například Iz 30,18) opakovaně říká, že bychom měli zakoušet Boží milost, aby byl Bůh oslaven.

Zamyslete se nad tím, jak to funguje v modlitbě z 2Te 1,11–12. Pavel se modlí, aby Bůh naplnil naše dobré úmysly.

Jak? Modlí se, aby je naplnil „v moci“. To znamená, že to budou „skutky víry“.

Proč? Aby v nás byl oslaven Ježíš.

To znamená, že se dárci dostane slávy. Bůh dal moc a dostane se mu slávy. My máme víru, on dává moc. My dostáváme pomoc a on dostává slávu. Takto rozdané role nás udržují v pokoře a spokojenosti, zatímco on má první místo a slávu.

Pavel pak píše, že se toto oslavení Krista děje „podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše“.

Boží odpovědí na Pavlovu modlitbu za to, abychom spoléhali na Boží moc konat dobré skutky, je milost. Boží mocí, která nás uschopňuje k tomu, abychom splnili svá předsevzetí, je milost.

Tak to v Novém zákoně funguje znovu a znovu. Důvěřujme Bohu, že nám ze své milosti dá to, co budeme potřebovat, a až ta pomoc přijde, bude oslaven.

My dostáváme pomoc a on slávu.

Proto je dobrou zprávou nejen křesťanské obrácení, ale i křesťanský život.Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.