Bůh otvírá srdce | 24. února

Bůh otvírá srdce | 24. února

A poslouchala nás jedna žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatir, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. (Skutky 16,14)


Všude, kde Pavel kázal, někdo uvěřil a někdo ne. Jak máme chápat, proč někteří z těch, kdo byli „mrtví pro svá provinění a pro své hříchy“ (Ef 2,1.5), uvěřili a jiní ne?

Odpověď na to, proč někteří neuvěřili, zní, že „odmítli“ (Sk 13,46), neboť pro ně poselství evangelia bylo „bláznovstvím a [nemohli] je poznat“ (1K 2,14). Tělesná mysl je „v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže“ (Ř 8,7).

Každý, kdo slyší evangelium a odmítá ho, „nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny“ (J 3,20). „Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce“ (Ef 4,18). Jsou touto nevědomostí vinni. Pravda je dostupná, ale oni „v nepravosti potlačují pravdu“ (Ř 1,18).

Proč však někteří uvěří, když v tomto stavu vzpurné tvrdosti srdce jsou všichni mrtví ve svých proviněních? Kniha Skutků na to odpovídá nejméně třemi různými způsoby. Jednou z těchto odpovědí je, že jsou určeni k tomu, aby uvěřili. Když Pavel kázal v Pisidské Antiochii, pohané se radovali a „uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu“ (Sk 13,48).

Další způsob, jak odpovědět na otázku, proč někteří věří, je, že Bůh udělil pokání. Když věřící v Jeruzalémě slyšeli, že na evangelium reagují i pohané, nejen Židé, řekli: „Tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu“ (Sk 11,18).

Nejjasnější odpovědí na otázku, proč člověk uvěří evangeliu, je však ve Skutcích to, že mu Bůh otevře srdce. Nejlepším příkladem byla Lydie. Proč uvěřila? Ve Sk 16,14 se píše: „Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal.“

Pokud věříte v Ježíše, to všechno se vám stalo: Byli jste určeni k tomu, abyste uvěřili, bylo vám dáno činit pokání a Pán vám otevřel srdce. Po zbytek svého života byste měli překypovat užaslou vděčností za zázrak, že jste věřící.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.