Budeme nade vším vládnout | 22. ledna

Budeme nade vším vládnout | 22. ledna

„Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.“ (Zjevení 3,21)


Co Ježíš myslí těmito slovy, která říká církvi v Laodiceji?

Usednout s Ježíšem na jeho trůn? Opravdu?

Je to slib každému, kdo vítězí, tedy kdo vytrvá ve víře až do konce (1J 5,4), navzdory každé hrozící bolesti a svůdnému hříšnému potěšení. Pokud tedy opravdu věříte v Ježíše, usednete na trůn Božího Syna, který sedí na trůnu Boha Otce.

Myslím, že „Boží trůn“ znamená právo a autoritu vládnout světu. Právě tam Ježíš sedí. „Neboť on musí kralovat,“ napsal Pavel, „dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy“ (1K 15,25). Když tedy Ježíš říká: „… tomu dám usednout se mnou na můj trůn,“ slibuje nám podíl na vládě nade vším.

Měl právě toto Pavel na mysli, když psal Ef 1,22–23? „A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.“

Jako církev jsme „plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje“. Co to znamená? Chápu to tak, že svět bude naplněn Hospodinovou slávou (Nu 14,21). A jedním rozměrem té slávy bude, že plně a bez odporu vztáhne svou vládu všude na všechno.

Verš Ef 1,23 by pak znamenal: Ježíš skrze nás naplní svět svou velkolepou vládou. Protože se na jeho vládě podílíme, jsme plností jeho vlády. Vládneme jeho jménem, jeho mocí a pod jeho autoritou. V tomto smyslu sedíme spolu s ním na jeho trůnu.

Nikdo z nás to nepociťuje tak, jak bychom měli. Příliš nás to přesahuje – je to příliš dobré, příliš ohromující. Proto Pavel v modlitbě prosí Boha, aby nám dal „osvícené oči srdce, [abychom] věděli, jaká je naděje v jeho povolání“ (Ef 1,18).

Bez pomoci Všemohoucího teď nemůžeme cítit, jak úžasný úděl nás čeká. Ale pokud nám bude dopřáno pocítit, jaké to opravdu je, všechny reakce našich emocí na tento svět se změní. Zvláštní a radikální příkazy Nového zákona už pro nás nebudou tak zvláštní, jak nám připadaly dřív.Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.