Řídí Bůh ve své prozřetelnosti násilné činy?

Dnes se budeme zabývat otázkou mladé ženy, která nedávno uvěřila a v současnosti prochází velmi bolestnou zkouškou. Neznáme její jméno, ale tady je její e-mail: „Dobrý den, pastore Johne, děkuji za váš podcast. Píšu, protože loni byl napaden a zavražděn někdo, kdo mi byl velmi blízký. Tou dobou jsem ještě nepatřila Kristu. Pastor na pohřbu řekl: ‚Nemyslím si, že to byl Boží plán.‘ Vzpomínám si, jak jsem se cítila bezmocně a byla jsem naštvaná. O několik měsíců později jsem svůj život odevzdala Kristu. Stále ale nechápu, proč osoba, kterou jsem milovala, byla zavražděna, když tomu mohl všemohoucí Bůh zabránit. Dovoluje Bůh, aby se hřích nekontrolovatelně šířil? Říká Bible něco o tom, že Bůh dopouští tak strašné hříchy a proč? Jsem nová věřící a mám se co učit.“


Tak rád bych znal vaše jméno, abych k vám mohl mluvit přímo a osobně, ale udělám, co je v mých silách.

Je mi velmi líto, že jste přišla o někoho blízkého, obzvlášť tak krutým způsobem. Je ale dobré vědět, že vaše otázka není teoretická. Spoustu lidí klade tuto otázku teoretickým a antagonistickým způsobem. Ale vaše otázka je velmi osobní a naléhavá a takové otázky mám rád. Věřím, že je to otázka, kterou velmi rád slyší i Bůh.

Dokonale svrchovaný, úžasně dobrý

Jen těžko můžu vědět, co měl pastor na pohřbu vašeho blízkého na mysli, když řekl: „Nemyslím si, že to byl Boží plán.“ Možná tím jen myslel, že Bůh nikdy nedělá nic špatného a nikdy proti nikomu nehřeší. Jedna věc je ale říct, že Bůh nikdy nedělá nic zlého, a něco úplně jiného je říct, že Bůh neřídí, nevede a nedohlíží na špatnosti, které se dějí v tomto světě. Pokud měl pastor na mysli, že Bůh nic takového nedělá, myslím, že se mýlí, protože celá Bible učí, že Bůh řídí všechny maličkosti ve světě, a to i zlé věci, které se dějí nám a našim přátelům.

Argumentoval bych, že právě to dělá Boha Bohem. Říkám to, protože v Izajáši 46,9–10 je napsáno:

Já jsem Bůh a jiného není,
Bůh, a není nikdo jako já.
Od počátku oznamuji budoucnost
a od dávnověku, co se ještě nestalo.
Říkám: Můj plán se naplní
a každé své přání vykonám.

Moudrý Boží plán a záměr se tedy vždy naplní. V tom spočívá podstata Boha. Ďábel, příroda, osud, náhoda ani hříšný člověk nemůžou zmařit Boží plán.

  • Jób 42,2 říká: „Vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný.“
  • Apoštol Pavel v Efezským 1,11 říká, že Bůh „působí všechno podle rady své vůle.“ Všechno zahrnuje ty největší věci jako vzestup a pád národů, stejně jako ty nejmenší, například spadnutí ptáčka ze stromu na zem nebo hod kostkou.
  • V Danielovi 2,21 se píše: „Krále sesazuje, krále nastoluje.“
  • Ježíš v Matoušovi 10,29 říká: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce.“
  • Přísloví 16,33 říká: „Los se vrhá do klína [což je podobné jako vrhání kostek], ale každé rozhodnutí je od Hospodina.

Jinými slovy, Bůh řídí všechno – od těch nejmenších a nejméně významných událostí až po ty největší světové události.

Kromě této absolutní Boží svrchovanosti nade všemi věcmi musíme přijmout také učení Písma, že Bůh je vždy spravedlivý a dobrý. Například v Deuteronomiu 32,4 nacházíme toto krásné prohlášení: „Skála — jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.“ Žalm 34,9 říká: „Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.“ Bůh je dobrý, moudrý, věrný, spravedlivý a přímý. Není v něm žádná špatnost, vůbec žádná temnota.

Záměr v utrpení

Přirozeně si klademe otázku (a to je důvod, proč jsem v úvodu řekl, že je vaše otázka dobrá a správná): „Proč Bůh dopouští ve světě tolik utrpení a zla, když má vše pod kontrolou?“ Bible nám dává celou řadu odpovědí. Na našich stránkách najdete několik článků, které se týkají Božího plánu s utrpením. Stručně však rozeberu alespoň dva důvody.

Jedním z Božích záměrů s utrpením je ukázat nám hrůzu hříchu. Utrpení vstoupilo do světa, když lidstvo padlo do hříchu (Genesis 3). Utrpení je hlásnou troubou pro celé lidstvo – ukazuje, že jak je bolest nesnesitelná pro lidské tělo, je hřích nesnesitelný pro Boží charakter a slávu. Hrůzy fyzického utrpení odrážejí hrůzu znevažování Boha lidstvem, které ho neposlouchá a nevěří v něj.

Ale pro vás jako pro novou věřící je dost možná nejdůležitější zaměřit svou pozornost na Ježíšovu smrt. Na základě toho, co jste řekla, předpokládám, že Bůh vám nedávno otevřel oči, a tak jste začala vnímat Ježíšovu smrt na kříži za své hříchy jako podmanivou, pravdivou a krásnou skutečnost a uvěřila jste jí. Dnes jste zachráněna před vinou, peklem a marností, protože Ježíš trpěl na kříži místo vás.

Spojte Ježíšovu smrt s Boží svrchovaností. Právě to totiž vidíme ve Skutcích 4,27–28. Raná církev se v těchto verších modlí:

V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát.

Takže Herodes, Pilát, pohanští vojáci i rozvášněný izraelský dav společně zabili Ježíše. Vražda Ježíše byla podobná vraždě vám blízké osoby, jen byla ještě horší, protože Ježíš je Boží Syn. Bible říká, že hříchy jeho vrahů – Heroda, Piláta, vojáků i davu – byly předem určeny a naplánovány Bohem. Bůh to udělal, aniž by zhřešil. Může řídit, vládnout, dohlížet a vést zlo v tomto světě, aniž by se dopustil zla.

Největší láska

Kdyby Bůh nenaplánoval smrt svého Syna, vaše ani moje hříchy by nebyly odpuštěny. Bůh naplánoval nejhorší hřích, který se kdy stal, vraždu svého Syna, abyste vy, já i milióny těch, kdo věří v Krista, byli zachráněni před zkázou a obdrželi věčnou radost. Římanům 5,8 říká: „Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ To znamená, že nemůžeme pochopit hloubku Boží lásky bez Kristovy smrti. Bez hříchu, smrti a Boží svrchovanosti by ke Kristově smrti nikdy nedošlo.

Když tedy nedokážete pochopit, proč Bůh dělá to, co dělá, spočiňte ve skutečnosti, že to nejhorší utrpení a naprostá svrchovanost se střetávají v tom nejláskyplnějším činu – v Kristově kříži. V tom můžete spočinout.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.