Proč mi Bůh odpírá manželství?

Proč nám Bůh odpírá dobré věci, když jsme jeho děti? Tato otázka je starší než samotný Žalm 73. A dnes ji klade jedna anonymní posluchačka z Brooklynu. „Dobrý den, pastore Johne. Už 9 let jsem křesťankou. Nyní je mi šestadvacet a jsem stále svobodná. Vím, že Bible říká, že Bůh neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně (Žalm 84:12). Mám ale pocit, že mi Bůh odpírá manželství. Jak mám usilovat o radost a zachovat si správný postoj k manželství, když po něm toužím?“


Jelikož jsem napsal celou knihu o tom, jak usilovat o radost, jak je uvedeno i v jejím názvu, zaměřím se na druhou část otázky, kterou považuji za hlavní. Jak si jako svobodný člověk zachovám správný postoj k manželství, když po něm toužím? Po zodpovězení této části odpovím i na druhou část otázky.

Správná touha

Touha po manželství je správná, pokud po něm toužíme kvůli Kristu. 

Svatý Augustin se modlil: „Zajisté tě málo miluje ten, kdo s tebou miluje ještě něco jiného, co nemiluje pro tebe.“ Věděl z Bible, že není špatné toužit po jídle, pití, šatech, přátelích, poznání, zdraví, bezpečí nebo manželství. Není špatné toužit po těchto věcech. Potýkal se však s otázkou, kdy se tyto touhy stávají hříšné? Jeho odpověď zněla: Stávají se hříšnými, pokud nevyplývají z touhy po Kristu.

Je mi jasné, že by někdo mohl namítnout: „To zní až moc duchovně. Chci pizzu kvůli Kristu. Chci sklenici vody kvůli Kristu. Chci sex kvůli Kristu. Chci přátelský vztah kvůli Kristu. Bla bla bla, až moc to ‚zduchovňujete‘.“ Pokud si myslíte, že Augustin byl až příliš duchovní, protože zdůrazňoval, že všechno máte dělat pro Boha, nekritizujete jeho nebo mě. Kritizujete Boha a Bibli.

Inspirovaný apoštol, ne Augustin, prohlásil: „A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše“ (Koloským 3:17). Toužit po pizze máme ve jménu Pána Ježíše. Toužit po sklenici vody máme ve jménu Pána Ježíše. Toužit po sexu máme ve jménu Pána Ježíše. Toužit po manželství máme ve jménu Pána Ježíše. Pavel stejnou myšlenku uvádí v 1. Korintským 10:31: „Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě.“

Takže mou první odpovědí na tuto otázku je, že touha po manželství je správná jen tehdy, když po něm toužíme kvůli Kristu.

Správná víra

Touha po manželství je správná, pokud vychází z víry. Jinými slovy, pokud je tato touha nesena, utvářena a živena vírou.

Bible říká, že máme chodit vírou (2. Korintským 5:7), žít z víry (Galatským 2:20) a poslouchat skrze víru (Hebrejům 11:8). Podle mě to zahrnuje všechny skutky srdce a těla. Všechno se má dít skrze víru. V opačném případě jde o hřích: „Všecko, co není z víry, je hřích“ (Římanům 14:23).

Toužít po manželství skrze víru tedy znamená, že tato touha je zakořeněna v jistotě, že Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za vás, a proto vám dá všechno, jak argumentuje verš v Římanům 8:32. Všechno znamená všechno, co potřebujete k jeho oslavení a k vykonání jeho vůle, jak plyne z kontextu. Můžete být kvůli tomu i zabiti (Římanům 8:36).

Tak chápu Římanům 8:28, Matouše 6:33 a Žalm 84:12. „Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně.“ Když se vírou opíráme o Boží zaslíbení a důvěřujeme jim, i naše touhy jsou náležité.

Správný zármutek

Touha po manželství je správná, pokud se náš zármutek nad tím, že v něm nejsme, nezvrtne v cynismus a zahořklost. 

Myslím, že zármutek nad nenaplněním nevinnými touhami není hříšný, pokud neovládne zbožnou radost a nezmění se v cynismus a zahořklost, které vedou svobodného člověka do izolace a hříchu, a ne k přátelství a službě. Pavel prožíval veliký zármutek (Římanům 9:2; 2. Korintským 6:10). Není špatné se rmoutit. Ale je špatné se neradovat, nežít pro druhé a propadnout cynismu, zahořklosti a sebelítosti.

Správná horlivost

Touha po manželství je správná, pokud neumenšuje naši horlivou touhu oslavit Boha ve svobodném stavu.

Pavel byl stejně zranitelný vůči osamělosti jako kdokoli jiný. V 1. Tesalonickým 3,1–2 uvedl: „Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea.“ Můžete z toho vycítit, jak nesnášel samotu. Miloval společenství, miloval přátelství, miloval lidi. Potřeboval je. Ale zároveň si přál, aby všichni lidé měli stejnou svobodu ve službě jako on (1. Korintským 7:7). Věděl, že to není Boží vůle pro každého. Ale ukázal na možnosti svobodného stavu, který miloval.

Správná očekávání

Touha po manželství je správná, pokud ji nerozněcují nerealistické představy o tom, že manželství je klíčem ke štěstí.

Jinými slovy, není špatné snít o určitém štěstí, které manželství může přinést do života člověka. Ale nesmíte dovolit, abyste toužili po manželství proto, že si ho idelizujete jako nebe na zemi. Nejenže manželství není nebe na zemi – není to ani nebe v nebi, protože v nebi nebude vůbec: „Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi“ (Matouš 22:30).

Držte svou touhu po manželství na uzdě a dívejte se na něj z této perspektivy. Manželství je dočasný závazek a je plný zármutku stejně jako svobodný stav. Ukazuje na zaslíbení o nebi, ze kterého se těší jak svobodní, tak ženatí.

Správná církev

A nakonec, touha po manželství je správná, pokud jste součástí milující církve, v níž se káže Bible. To je rodina, která přetrvá navěky.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.