Ponořte se do oceánu Boží svrchovanosti

Někdy se potřebujeme ponořit do oceánu Boží svrchovanosti. Potřebujeme si uvědomit, jak je ohromná – jako když vstupujeme stále hlouběji do oceánu a s rostoucí hloubkou cítíme stále větší tlak. Do tohoto oceánu se vlévá miliarda řek Boží prozřetelnosti. Sám Bůh shromažďuje po celou věčnost své nesčetné skutky a naplňuje jimi proudy svého dokonalého zjevení. Promlouvá, vysvětluje, dává zaslíbení, jeho úžasná a svrchovaná prozřetelnost v nás probouzí bázeň, poskytuje nám největší bezpečí a dává nám skutečnou svobodu. 

Někdy potřebujeme, aby nám sám Bůh připomněl, že jeho vládě nic nestojí v cestě. Potřebujeme od něho slyšet, že je svrchovaný nad celým světem a nade vším, co se v něm děje. Potřebujeme, aby nám připomněl, že nikdy není bezradný nebo frustrovaný a vždy ví, co dělá. Potřebujeme jeho ujištění, že vládne nad Islámským státem, teroristickými útoky, nad Sýrií, Ruskem, Čínou, Indií, Nigérií, Francií, Myanmarem, Saúdskou Arábií i Spojenými státy – zkrátka nad každou zemí, každým národem, jazykem, kmenem, vedoucím, prezidentem, králem, premiérem, předsedou a politikem, ať malým nebo velkým. 

Někdy potřebujeme slyšet konkrétní Boží výroky týkající se jeho moci. Potřebujeme Boží slovo. Jen Boží slovo má zázračnou moc nás upokojit, upevnit, dát nám moudrost a odvahu. 

Boží hlas

Slyšet Boží hlas je na jedné straně podobné situaci, kdy polekané dítě slyší zdola hlas, ale nakonec zjistí, že se vrátil táta. Nezáleží na tom, jestli s zdola ozývaly i jiné zvuky. Táta je doma. 

Na druhou stranu připomíná ostřílené vojsko, které bojuje v přední linii a hrozí mu, že bude brzy přemoženo nepřítelem. Pak ale vojáci dostanou hlášení, že jim na pomoc spěchá tisíc tanků. Jsou vzdálené pouhou míli. Vědí, že budou zachráněni a nepřítel neobstojí.

Vágní zobecňování Boží moci nemá stejný účinek jako slyšet samotného Boha, jak nám vypráví o své síle, o své všudypřítomné moci, o své vládě nade vším i o své neomezené svrchovanosti. A také nás ujišťuje, že náš život je v jeho rukou.

Proto naslouchejme. Přistupujme k Bibli jako k Božímu hlasu. Chápejme to, co říká Bible jako to, co Bůh říká o sobě. V tom spočívá pravá podstata Bible – Bůh mluví sám o sobě. 

A jak budeme naslouchat, chvalme ho. Neexistuje totiž žádný jiný náležitý způsob, jak naslouchat Božímu slovu, které vyvyšuje Boha. Když se ponoříme do oceánu Boží svrchovanosti, propukneme v upřímnou chválu.

Bože, chválíme tě za to, že vládneš nad celým vesmírem.

„Není autority, leč ode mě. Ty, které jsou, jsou zřízeny ode mě“ (Římanům 13:1).

„Piláte, neměl bys nad mým Synem žádnou pravomoc, kdyby ti nebyla dána shůry“  (Jan 19:11).

Bože, stojíme v úžasu nad tím, že ze své svobodné vůle děláš, co se ti líbí a co jsi naplánoval.

„Činím vše, co chci — na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách“ (Žalm 135:6).

„Působím všechno podle rady své vůle“ (Efeským 1:11).

„Já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám“ (Izajáš 46:9–10).

Bože, žasneme nad skutečností, že svou vládu a pravomoc plně sdílíš se svým Synem. 

„Veškerou pravomoc na nebi i na zemi jsem dal svému Synu Ježíši“ (Matouš 28:18)

„Miluji Syna a všechno jsem dal do jeho rukou“ (Jan 3:35).

„Dal jsem svému Synu pravomoc nad veškerým tělem“ (Jan 17:2).

„Všechno jsem podřídil pod nohy Syna – kromě sebe samého“ (1. Korintským 15:27).

„Vzkřísil jsem Syna z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo… A všechno jsem podřídil pod jeho nohy“ (Efeským 1:20–22).

„Přivítal jsem Syna do nebe, kde mu byli podřízeni andělé, vlády a moci, a nyní sedí po mé pravici“ (1. Petrův 3:22).

Bože, s úctou se ti podřizujeme, protože skrze svého Syna sesazuješ a nastoluješ vládce tohoto světa.

„Mám moudrost i sílu; měním časy i příležitosti. Krále sesazuji, krále nastoluji“ (Daniel 2:20–21).

„Rozvázal jsem pouta králů a na jejich bedra uvázal pás“ (Jób 12:18).

„Poslal jsem anděla, aby zabil Heroda, protože mi nevzdal slávu; byl rozežrán červy a zemřel“ (Skutky 12:23).

Bože, nejenže dosazuješ a sesazuješ vládce, ale po celou historii řídíš všechny jejich skutky.

„Královo srdce je v mé ruce jako proudy vody, nakloním ho, kamkoli se mi zalíbí“ (Přísloví 21:1).

„Odklidím egyptský dav rukou babylonského krále Nebúkadnesara… zlomím egyptské jho. I bude z něj odklizena jeho mocná pýcha… Posilním paže babylonského krále, vložím mu do ruky svůj meč a zlomím paže faraona“  (Ezechiel 30:10, 18, 24).

„Dal jsem všechny tyto země do ruky svého otroka, babylonského krále Nebúkadnesara; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i vnukovi, dokud pro jeho zemi i pro něj nepřijde čas; potom ho zotročí mnohé národy a velcí králové“ (Jeremjáš 27:6–7).

„Jak jsem si usmyslil, se stane, a jak jsem se rozhodl, tak se to naplní: Rozdrtím Ašúra ve své zemi; odstraním jeho břemeno z ramen mého lidu“ (Izajáš 14:24–25).

„Dám svému Synu národy do dědictví a dám mu do vlastnictví i končiny země. Roztluče je železnou holí“ (Žalm 2:8–9).

Uvědomujeme si, Bože, že žádný plán člověka neobstojí, pokud ho ve své nevyzpytatelné moudrosti nedovolíš.

„Ruším rady národů, mařím lidské plány“ (Žalm 33:10).

„Není moudrost, není rozumnost, není plán proti mně“ (Přísloví 21:30).

Bože, jsi tak mocný a moudrý, že člověk, národ ani příroda nemůžou překazit tvé svaté plány.

„Žádný plán pro mě není nemožný“ (Jób 42:2).

„Jak se mi zlíbí, nakládám s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mi mohl dát přes ruku a říci mi: Cos to provedl?!“ (Daniel 4:35).

„Není, kdo by vyrval z mé ruky. Budu jednat, a kdo ji odvrátí?“ (Izajáš 43:13).

Bože, jsme jako poprašek na vahách, a tak s pokorou a radostí vyznáváme, že jsme ničím v porovnání s tvou velebností. 

„Národy jsou přede mnou jako kapka na vědru nebo jako poprašek na vahách… Všechny národy jsou přede mnou jako nic. Mají pro mě cenu menší než nic, než marnost“ (Izajáš 40:15, 17).

„Sídlím nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, jako závoj roztahuji nebesa a napínám je jako stan k bydlení, proměňuji mocnáře v nic, soudce země jsem učinil marností“ (Izajáš 40:22–23).

Bože, naše radostná naděje spočívá v tom, že se vyvýšíš, když pozvedneš poníženého a ponížíš pyšného.

„Kdo kromě mě může králi říkat: ‚Ničemníku‘ a šlechticům: ‚Ničemo‘? Nenadržuji knížatům ani nestraním urozenému před chudým, neboť oni jsou všichni dílem mých rukou“ (Jób 34:18–19).

„Bez vyšetřování drtím mocné, namísto nich ustanovuji jiné“ (Jób 34:24).

„Hledím na každého pyšného a pokořuji ho, ničemy srážím na jejich místě“ (Jób 40:12).

„Usmrcuji i oživuji, přivádím do podsvětí a vyvádím z něj. Činím chudé i bohaté, ponižuji i povyšuji“ (1. Samuelova 2:6–7).

„Rozptýlil jsem ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce, svrhl jsem vládce z trůnů a povýšil pokorné“ (Lukáš 1:51–52).

Nechť je to tak navěky, Bože. Ty vládneš nade vším a navěky, a to pro dobro pokorných, kteří důvěřují tvému Synu.

„Žiju navěky, neboť má vláda je vláda věčná a mé království trvá z pokolení na pokolení“ (Daniel 4:34).

„Má vláda je věčná a mé království nebude zničeno“ (Daniel 7:14).

„Můj Syn bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce“ (Lukáš 1:33).

Proto, drahý a svatý Bože, přetékáme chválou a děkováním a nalézáme upokojení ve tvé absolutní svrchovanosti nad našimi životy. Probouzíš v nás radost svými slovy:

„Vaše časy jsou v mé ruce“ (Žalm 31:15).


Autor: John Piper

Tento článek vám přinášíme ve spolupráci s DesiringGod.