Pět odměn štědrosti | 29. února

Pět odměn štědrosti | 29. února

Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. (Římanům 12,13)


Jaké jsou odměny, pokud věříme Božím slibům, štědře dáváme a otvíráme své domovy jeden druhému a těm, kdo jsou v nouzi?

  1. Bude odstraněno nebo alespoň zmírněno utrpení svatých. To je obsahem slov z tohoto verše: „Sdílejte se se svatými v jejich potřebách“. Nadzvedáme břemeno. Ulevujeme od stresu. Dáváme naději. A to je odměna.
  2. Ukáže se Boží sláva. „Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích“ (Mt 5,16). Štědré dávání a otevřené domovy ukazují Boží slávu, dobrotu a hodnotu ve vašem životě. Bůh nám dává peníze a domov proto, aby z toho, jak s nimi nakládáme, lidé poznali, že nejsou naším bohem. Tím je Bůh. Jen on je náš poklad.
  3. Uvolní se větší vděčnost Bohu. „Péče o tuto službu totiž nejenom doplňuje to, čeho se nedostává svatým, nýbrž také oplývá mnohými díkůčiněními Bohu“ (2K 9,12). Bůh nám dává peníze a domov nejen proto, abychom byli vděční; naše štědrost a pohostinnost vedou k vděčnosti Bohu i mnoho dalších lidí.
  4. Potvrzuje se naše láska k Bohu a jeho láska v nás. „Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska?“ (1J 3,17). Jinými slovy, když štědře dáváme a otvíráme svůj domov, potvrzuje se Boží láska v našem životě. Jsme opravdoví. Nejsme rádoby [RB1] křesťané.
  5. Ukládáme si poklad v nebi. „Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích… Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“ (L 12,33–34).

Štědré dávání a otevřený domov jsou blízko středu života v Kristu. Důvody, proč své peněženky či šekové knížky a domovy neotvíráme tak často, jak bychom měli, vycházejí ze svázanosti strachem a z hrabivosti. Lékem je radovat z Kristovy přítomnosti a mít jistotu v jeho zaslíbení: „Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Fp 4,19).

Naší odměnou je zvýraznění Boží slávy, dobro druhých a radost ze společné lásky ke Kristu navěky. Proto vás vybízím: „Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost.“


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.