Jaký je rozdíl mezi leností a odpočinkem?

Pastor John jednou uvedl, že odpočinek a volný čas jsou v životě naprosto zásadní, protože stále platí princip sobotního odpočinku. Zároveň však musíme vědět, jaký je rozdíl mezi leností a odpočinkem. Spoustu posluchačů by určitě uvítalo nějaké jasné principy, kterými se řídit. Můžeme tedy poznat, kdy se oddáváme hříšné lenosti a kdy naopak náležitě odpočíváme?


Ano, můžeme. Bible na tuto otázku dává jasnou odpověď.

Odpočívající, nebo líný?

Budu tedy používat označení lenoch a pilný, protože jsou použita i v knize Přísloví, například: „Lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní“ (Přísloví 13:4). Naši otázku bychom tedy mohli formulovat takto: Jaký je rozdíl mezi odpočinkem pilného člověka a zahálčivostí lenocha? Odpočinek a lenost můžou vypadat na první pohled stejně – vidíte někoho, jak sedí na židli, leží na posteli nebo spí – a přitom nejsou stejné. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Než tento rozdíl vysvětlím, chci předeslat, že nejsem zastánce pracovitosti bez víry. Pracovitost, o které mluvím, vnímá Kristův kříž jako základ veškeré milosti, Ducha svatého jako klíč ke svatosti a Boží slávu jako konečný cíl všeho bytí, což zahrnuje i veškerou práci. Nemám tedy na mysli jakoukoli pracovitost, ale pracovitost, jejímž základem je Boží sláva, Kristův kříž a moc Ducha svatého.

Nyní tedy shrnu, jaký je rozdíl mezi zahálčivostí lenocha a odpočinkem pilného člověka, a poté se zaměříme na jejich hlubší příčiny. Lenost lenocha je důsledkem jeho silného odporu k práci. Odpočinek pilného člověka je odměnou za dar práce, která oslavuje Boha, a příjemným prostředkem k obnovení sil. Řeknu to ještě jinak: Zahálčivost lenocha vychází z jeho nepřekonatelné nechuti k těžké práci. Odpočinek pilných je sladkou odměnou za jejich těžkou práci, která oslavuje Boha, kdy s vděčností nabírají nové síly, aby byli i nadále použitelní.

Otroci lenosti

Nyní se podívejme na hlubší příčiny. Nejprve se krátce zaměříme na problém lenosti a pak se budeme většinu času zabývat biblickým pohledem na práci, díky kterému je odpočinek pilných lidí tak sladký.

Pavel v 1. Korintským 6:12 říká: „Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné.“ To znamená, že ne všechno je prospěšné a ne všechno slouží dobrému záměru. Dále pokračuje: „Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout [opanovat].“ V tomto ohledu lenoch selhává. Buď svůj život zasvětíte tomu, co je užitečné, prospěšné a co slouží k dobru pro Boží slávu, nebo se necháte ovládnout tělesnou neochotou pracovat. To je lenost neboli zahálčivost.

Pavel říká: „Ničím se nedám ovládnout, opanovat, zotročit. Patřím Kristu. On jediný je mým Pánem. Proto umrtvím své tělesné sklony, které mě chtějí zotročit, a budu žít ve svobodě. Svůj život zasvětím tomu, co je užitečné a prospěšné.“ To lenoch nedělá. Lenoch je ovládán svou tělesnou neochotou k námaze. Je to otrok. Jeho odpočinek tedy není sladkou odměnou za konání dobrého, ale sobeckým odmítáním konat dobré věci.

Odměna za práci

Zamysleme se na chvíli nad úžasným základem pilných lidí a na odpočinek, ze kterého se těší. Základní rozdíl mezi lenochem a pilným člověkem spočívá v tom, že lenoch vnímá práci jako utrpení, kterému bychom se měli vyhnout, zatímco pilný člověk vnímá práci jako Bohem darovanou a životadárnou výsadu.

Samozřejmě je pravda, že když do světa vstoupil skrze Adama a Evu hřích, jedním z jeho důsledků bylo, že se práce stala marnou a namáhavou. Bůh řekl Adamovi: „Budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. … V potu své tváře budeš jíst chléb“ (Genesis 3:17, 19). To není zrovna optimistický pohled na práci. Všechna naše práce bude do určité míry vždy námahou a marností. Dokud trvá tento hříšný věk, vždy to tak bude bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte. To je důvod, proč lidé tolik touží po konečném odpočinku, který Bůh nabízí ve svém království – i ti, kdo vidí ve své práci smysl.

Do tohoto padlého a porušeného světa však vstoupila Boží milost, která zčásti umožňuje Božím dětem, aby zakoušeli smysluplnost práce, jak to Bůh zamýšlel při stvoření. Myslím, že tak to vnímají i pilní lidé, i kdyby to tak nevyjádřili. Cítí to. Před pádem Bůh Adamovi a Evě řekl: „Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte… nad vším živým, co se na zemi hýbe“ (Genesis 1:28). Toto podmanění a panování nad stvořením není možné, pokud sedíte na židli s nohama na stole.

V Genesis 2:15 se píše: „Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ Jinými slovy, původní plán nebyl lenost, zahálčivost nebo nízká produktivita. Lidské bytosti jsou stvořeny k Božímu obrazu. Stejně jako Bůh tvoříme. Ať už vaříme, steleme postel, programujeme na počítači, sekáme dřevo, hloubíme příkop, stavíme zeď z cihel, učíme ve škole, nebo kážeme, od přirozenosti tvoříme. Pilní lidé tuto skutečnost pochopili. Díky milosti v Kristu pád nebrání v tom, abychom do značné míry zakoušeli smysluplnost práce, která oslavuje Boha, aby tak odpočinek mohl být sladkou odměnou za celodenní práci a příjemnou obnovou sil pro další den plný smysluplné činnosti.

Sladká pracovitost

Kazatel 5:11 říká: „Sladký spánek má ten, kdo pracuje, ať bude jíst málo, nebo mnoho. Hojnost nedopřává bohatému, aby se vyspal.“ Odpočinek pilných je sladký díky uvědomění, že úspěch veškeré jejich práce závisí v konečném důsledku na Bohu, ne na nich.

Pokud Hospodin nebuduje dům,
marně se na něm namáhají stavitelé.
Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce.
Marné je pro vás časně vstávat,
pozdě usedat a jíst chléb trápení,
vždyť Bůh dává svému milému spánek. (Žalm 127:1–2)

Je to Boží milost, která potlačuje důsledky pádu, zbavuje nás úzkosti, dává, že je pro nás práce smysluplná a příjemná, a přináší opravdový odpočinek. V Novém zákoně vidíme další motivaci k pracovitosti. Když budeme pracovat:

  • budeme mít dost nejen pro sebe, ale také pro ty, kdo mají nedostatek (Efeským 4:28)
  • nebudeme nikomu na obtíž (2. Tesalonickým 3:8)
  • budeme dobrým příkladem pro nevěřící (1. Tesalonickým 4:12)
  • naše světlo bude zářit před lidmi, aby viděli naše dobré skutky, naši námahu, a vzdali slávu našemu Otci (Matouš 5:16)

Lenocha nic z toho nemotivuje.

Dovolte mi to ještě jednou shrnout: Zahálčivost lenocha je důsledkem jeho nepřekonatelného odporu k práci. Odpočinek pilného člověka je odměnou za dar práce, která oslavuje Boha, a příjemným prostředkem k obnovení sil.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.