Jak pokládat všechno za ztrátu

Co znamená pokládat všechno za ztrátu pro Krista? Co znamená vzdát se pro Krista všeho, co máme?

Pavel podle svých slov takový krok udělal: „A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána“ (Filipským 3:8). O několik veršů dále však říká: „Bratři, všichni spolu mě napodobujte“ (Filipským 3:17).

Jedná se tedy o příkaz určený všem věřícím.

Základ křesťanství

Jedná se o podstatu toho, co znamená být křesťanem. Není to příkaz pro vyspělé učedníky; jde o základ křesťanství. Dosvědčují to i Ježíšova slova: „Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem“ (Lukáš 14:33). Opustit vše, co nám náleží, znamená pokládat „všechno za ztrátu“. K tomu dochází při obrácení. Bez toho nelze být učedníkem. Ježíš hovořil jasně.

Toto obrácení líčí v jednom podobenství: „Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole“ (Matouš 13:44). Prodat s radostí všechno, co máte, abyste získali poklad skrytý v poli, jinými slovy znamená: pokládejte všechno za ztrátu, abyste získali Krista. 

Stát se křesťanem tedy znamená procitnout z duchovní smrti, prozřít a pokládat Ježíše za zcela dostačujícího, za zdroj plného uspokojení. Projeví se to tak, že (1) všechno pokládáme za ztrátu, (2) opouštíme všechno, co nám náleží a obrazně řečeno (3) prodáváme všechno, co máme, abychom získali poklad ukrytý v Kristu.

Jak všechno pokládat za ztrátu

Co to znamená v praktickém každodenním životě? Nejméně tyto čtyři věci:

1. Opouštět všechno (pokládat všechno za ztrátu) znamená, že pokud se máme rozhodnout mezi Kristem a čímkoliv dalším, volíme Krista.

To znamená, že ačkoli nás Bůh vždy nestaví do situací, kdy se musíme rozhodnout pro jedno či druhé, jsme ve svém srdci připraveni rozhodnout se pro Krista, pokud by taková situace nastala.

2. Opouštět všechno (pokládat všechno za ztrátu) znamená ke všemu přistupovat způsobem, který nás přiblíží ke Kristu, abychom z něj více získali a více se z něj těšili prostřednictvím našich postojů ke všemu okolo.

To znamená, že všechno potěšení obdržíme skrze vděčnost Kristu, a ve všech bolestných zkouškách vytrváme díky trpělivosti v Kristu.

3. Opouštět všechno (pokládat všechno za ztrátu) znamená přistupovat k věcem tohoto světa způsobem, který ukazuje, že nejsou naším pokladem, ale že tím je Kristus.

To znamená, že na žádné z věcí nebudeme lpět, budeme se o ně štědře dělit a jejich hodnotu budeme odvíjet ve vztahu ke Kristu. Budeme se snažit žít podle paradoxu v 1. Korintským 7:30–31: „A ti [křesťané], kdo kupují, jako by nic nevlastnili; a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali“

4. Opouštět všechno (pokládat všechno za ztrátu) znamená neztratit radost, poklad nebo smysl života, když přijdeme o cokoli na tomto světě – protože Kristus je naší radostí, naším pokladem i životem.

Z toho plyne, že v případě menších ztrát nebudeme reptat (Filipským 2:14), a v případě větších ztrát se sice budeme rmoutit, ale ne jako ti, kdo nemají naději (1. Tesalonickým 4:13).

Pevné, radostné a zásadní rozhodnutí

Pokládat Ježíše za zcela dostačujícího, za zdroj plného uspokojení podle mě znamená, že (1) všechno pokládáme za ztrátu, (2) opouštíme všechno, co nám náleží (Lukáš 14:33) a (3) „prodáváme“ všechno, co máme, abychom získali poklad ukrytý v Kristu (Matouš 13:44). 

Nikdo z nás takto dokonale nemiluje Krista a nežije podle těchto principů neustále. Ale být Kristovým následovníkem, tedy skutečným křesťanem, znamená učinit pevné, radostné a zásadní rozhodnutí aplikovat tyto čtyři principy týkající se našich postojů ke všemu kolem nás.

To máme na mysli, když vyznáváme spolu s Pavlem: „A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána.“


Autor: John Piper

Tento článek vám přinášíme ve spolupráci s DesiringGod.