Jak poznám, že dělám pro Boha dost?

„Bojím se, že nedělám pro Boha dost.“ Tato slova nám každý týden přichází na e-mail. Slýcháme je neustále. Dnes se podíváme na otázku jednoho mladého muže, který poslouchá náš podcast. Píše: „Následuju Pána Ježíše a dělám si starosti s tím, jak se mohu snažit dělat víc, abych byl více jako Ježíš. Někdy se cítím zahlcený rostoucím seznamem věcí, které musím udělat, protože se chci líbit Bohu. Je toho mnoho, co můžu dělat: umrtvovat hřích, plodit ovoce Ducha, být co nejlepším pracovníkem, sloužit a rozdávat se pro církev, získávat lidi pro Krista a učit je, vést zdravý životní styl, světit den Páně a snášet utrpení.“

Vím, že Ježíš řekl, že na tomto světě budeme mít soužení, ale on nad světem zvítězil (Jan 16:33), nicméně se mi zdá, že je příliš mnoho věcí, které bych měl dělat. Mám se více zaměřit jen na některé, nebo se mám zaměřit aspoň trochu na každou z nich? Mým cílem je jednou slyšet: „Dobře, otroku dobrý a věrný“ (Matouš 25:23).


Náš posluchač uvádí působivý seznam věcí, které by chtěl dělat:

 • Umrtvování hříchu
 • Plodit ovoce Ducha
 • Být co nejlepší pracovník
 • Oddat se církvi
 • Získávat lidi pro Krista a učit je
 • Vést zdravý životní styl
 • Správně světit den Páně
 • Snášet utrpení

Slušný seznam. Myslím ale, že nejprve bude užitečné, i když se to na první pohled užitečné nezdá, ukázat, že celá situace je ještě složitější, než se našemu posluchači zdá. Stačí, aby se podíval, co dalšího obnáší křesťanský život.

Novozákonní seznam povinností správného křesťana

Vezměme si například tento seznam ze 4. kapitoly listu Efeským:

 • Odložte lež.
 • Mluvte pravdu.
 • Hněvejte se.
 • Nehřešte.
 • Nenechávejte slunce zapadnout nad svým hněvem.
 • Nedávejte místo Ďáblu.
 • Nekraďte.
 • Dělejte vlastníma rukama něco dobrého.
 • Podělte se s každým, kdo je v nouzi.
 • Ať z vašich úst nevychází žádná špatná slova.
 • Dávejte milost těm, kdo slyší.
 • Nezarmucujte Ducha svatého.
 • Odložte všechnu hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání.
 • Buďte k sobě laskaví.
 • Buďte k sobě milosrdní.
 • Odpouštějte si.

Nebo co třeba tento seznam z listu Římanům 12:

 • Projevujte si navzájem upřímnou lásku.
 • Ošklivte si zlo.
 • Lněte k dobrému.
 • V prokazování úcty předcházejte jeden druhého.
 • Neochabujte v horlivosti.
 • Buďte vroucího ducha.
 • Služte Pánu.
 • Radujte se v naději.
 • Buďte trpěliví v soužení.
 • Buďte vytrvalí v modlitbě.
 • Sdílejte se se svatými v jejich potřebách.
 • Usilujte o pohostinnost.
 • Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují.
 • Radujte se s radujícími.
 • Plačte s plačícími.
 • Mějte jeden k druhému stejný ohled.
 • Nepomýšlejte na vysoké věci.
 • Věnujte se všedním službám.
 • Nebuďte moudří sami podle sebe.
 • Neodplácejte zlým za zlé.
 • Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci.
 • Mějte pokoj se všemi lidmi.
 • Nemstěte se.
 • Nenechte se přemáhat zlem.
 • Přemáhejte zlo dobrem.

To je 41 věcí, které máme dělat, a přitom jsou shrnuty v pouhých dvou krátkých pasážích. Myslíte si, že je to těžké? Víte, kolik příkazů je uvedeno ve třinácti Pavlových listech? 431. Víte, kolik příkazů je v obecných listech? 128. Víte, kolik příkazů je v evangeliích? 1 022. Chcete mít seznam, kvůli kterému si budete dělat starosti? Co do něho zahrnout 1 500 příkazů? Někdy je nutné vidět věci z horší stránky, abychom nakonec poznali, co je moudré.

Co z toho vyplývá? Křesťanský život, o který bychom měli usilovat, prostě není možný. Kdybychom se snažili věnovat speciální pozornost každému z jednotlivých přikázání Nového zákona, kterých je asi 1 800, nedokázali bychom to – ne proto, že jsme líní, světští nebo hříšní, ale proto, že jsme omezení; naše paměť je omezená. Nemůžeme si pamatovat 1 800 povinností, natož se na ně celý den soustředit. Tolik věcí nedokážeme udržet v hlavě, natož abychom každé z nich věnovali zvláštní pozornost a modlitební úsilí.

Ospravedlněná poslušnost

Co tedy máme dělat? Odpověď nezní (a to si pamatujte): „Na poslušnosti tedy asi nezáleží. Bohu nezáleží na tom, zda dodržujeme jeho přikázání.“ Náš anonymní mladý přítel, který nám položil tuto otázku, to vystihl správně: na poslušnosti záleží. Má pravdu: snaha zalíbit se Bohu tím, že děláme to, co ho ctí, je důležitá. Je to potvrzení našeho znovuzrození, naší autentické víry, proto na tom záleží. Nezahodíte poslušnost jen proto, že existuje 1 800 příkazů, které nemůžete splnit, protože se na ně nedokážete neustále zaměřovat. To není odpověď.

Dovolte mi zmínit tři skutečnosti, které podle mého názoru ukazují cestu k tomu, jak Bůh chce, abychom plnili jeho slova, jeho přikázání. Předpokládám, že ospravedlnění z pouhé víry je nám jasné. Jsme smířeni s Bohem, protože jsme uvěřili v Ježíše, který se stal naším vykoupením, naší moudrostí a naší spravedlností (1 Korintským 1:30). Snaha přizpůsobit svůj život Božím požadavkům není snahou dobře vycházet s Bohem; naším cílem je připodobnit se Kristu tím, že budeme žít k jeho slávě.

1. Buďte vnitřně proměněni Duchem.

Je zajímavé a zcela zásadní, že oba seznamy, které jsem uvedl z Efeským 4 a Římanům 12, začínají  výzvou k hluboké vnitřní proměně, aby na stromě naší obnovy přirozeně rostlo ovoce našeho života, a ne jen jednotlivé plody vypěstované nějakým záměrným úsilím. Například v Římanům 12:2 je uvedeno: „Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“

Měli bychom být hluboce obnoveni ve svém duchovním smýšlení, aby pro nás rozlišování Boží vůle bylo přirozené, jako je pro ovoce přirozené růst na stromě. Nemáme podnikat opatrné kroky, jako bychom šli přes minové pole. Totéž vidíme v Efeským 4:22–24.

To je tedy můj první postřeh: máme myslet především na to, abychom byli skrze víru vnitřně proměněni novým duchovním smýšlením, které v nás Bůh stvořil a které v nás působí skrze Ducha. To vede k tomu, že správně jednáme v nejrůznějších situacích.

2. Obnova víry, naděje a lásky.

Všimněte si, že Nový zákon popisuje některé naše duševní reakce jako kořeny a jiné jako ovoce poslušnosti. Některé skutky jsou jako kořeny, jiné jako ovoce. Měli bychom se tedy zaměřit na prohloubení, posílení a rozšíření dobrých kořenů, jakými jsou víra, naděje a láska. Každý z nich je v Novém zákoně vykreslen jako zdroj života.

Víra v nás vytváří poslušnost víry,jakji označuje Pavel (Římanům 1:5, 16:26). Když spočineme v Kristově dostatečnosti a v jeho zaslíbeních, přinese to v našem životě mnoho dobrého ovoce. Také naděje vede k jednání ve svobodě a lásce. Láska je popisována jako shrnutí a základ všech přikázání. Pavel to vyjadřuje takto:

Vždyť přikázání ‚ nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘  Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska. Poddejte se Bohu, který způsobí vnitřní duchovní obnovu, jež prohloubí základní ctnosti křesťana, kterými jsou víra, naděje a láska (Římanům 13:9–10).

Co z toho plyne? Usilujte o duchovní obnovu, která prohlubuje a rozšiřuje kořeny vaší víry, naděje a lásky.

3. Využijte přikázání ke svému dobru.

Pavel nám ve svých listech nedal 431 přikázání, abychom je ignorovali a říkali si: „Vše, co potřebujeme, je růst v lásce. Můžeme ignorovat přikázání a nemusíme číst další části Pavlových listů, které by nás beztak vedly do zákonictví.“ Této chyby se dopouští mnoho lidí. Tím však podkopávají biblickou svatost. Snaží se být moudřejší než Bůh. Mnoho křesťanů v církvi se dopouští selhání, když se snaží být moudřejší než Bůh, a dochází k nesprávným závěrům. Bůh nám dal svá přikázání.

Těchto 431 přikázání nebylo zaznamenáno náhodou. Slouží jako ukazatele pro naše duše, abychom viděli, jak je to s naší proměnou. Nestojí nám v cestě, pomáhají nám. A Duch svatý používá konkrétní příkazy – například „usilujte o pohostinnost“, „z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo“, „utíkejte před smilstvem“ a řadu dalších – jako ukazatele, podle nichž lze zjistit, zda naše úsilí o proměnu skutečně přináší dobré ovoce.

Takže na závěr bych chtěl našemu mladému příteli říct následující: Děkuji Bohu za to, že se chcete líbit Pánu a slyšet od něho: „Dobře, otroku dobrý a věrný.“ Chvála Bohu, že vám záleží na poslušnosti a na tom, abyste se svým chováním líbil Pánu. Nechci, abyste ignoroval jednotlivá přikázání Nového zákona.

Chci ale, abyste se pozastavil a uvědomil si, že soustředit se na všechny z nich je marné; je jich příliš mnoho. Kéž Kristova nádheru, velikost jeho díla, nezměrná vzácnost jeho zaslíbení a moc Ducha svatého způsobí ve vašem životě hlubokou proměnu. Pak se můžete zaměřit na jednotlivá přikázání a posuzovat podle nich míru své proměny.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.