Budete věřit i zítra ráno?

Křesťané, jak víte, že budete stále věřit, až se zítra ráno probudíte? A nejen zítra, ale každé další ráno až do příchodu Krista? 

Biblická odpověď zní: Bůh se o to postará.

Jak to na vás působí? Cítíte se nepříjemně při představě, že všechno závisí na Bohu? Doufám, že pociťujete spíše radost a je vám do zpěvu. Věřit této skutečnosti má dalekosáhlý dopad. Nechte Boží slovo utvářet vaše názory.

Musíme vytrvat

Slovo muset samo o sobě nevyjadřuje evangelium. Samo o sobě zní hrozivě a tíživě. Ale v Bibli se nikdy nevyskytuje izolovaně. „Musíme“ se vždy váže k tomu, co někdo udělá nebo co uděláme. Z „musíme“ se stává „uděláme“, protože Bůh jedná.

Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn (Marek 13:13).

Jestliže vytrváváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře (2. Timoteovi 2:12).

Připomínám vám, bratři, evangelium… skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho… ledaže byste uvěřili nadarmo. (1. Korintským 15:1–2).

Bůh vás zachová

Vytrvání ve víře není důsledkem našeho prvního vyznání víry, podobně jako je zdraví důsledkem jednorázového očkování. Vytrvání ve víře je důsledkem každodenní péče toho největšího lékaře. Nevěříme v Krista díky protilátkám, jež se vytvořily v okamžiku našeho obrácení, ale díky Bohu, který v nás každý den působí životadárné dílo, aby naše víra nepadla.

Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu… (Judův 1:24).

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše (Filipským 1:6).

… dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili (Jeremjáš 32:40).

[Kristus] vás také bude utvrzovat až do konce… Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána (1. Korintským 1:8–9).

Pán mě… zachová pro své nebeské království. (2. Timoteovi 4:18).

Vytrváme

Protože má všechno v rukou Bůh, nejen že musíme, ale skutečně také vytrváme až do konce. Jestliže jsme byli ospravedlněni skrze víru, budeme oslaveni. Toto dílo už je téměř hotové.

… které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil (Římanům 8:30).

Čtyři aplikace vyplývající z Boží ochrany

1. Uvolněte se

Neměli bychom se snažit zachránit se z vlastních sil. Měli bychom přestat zmateně pobíhat a nechat hasiče, aby nás vynesl z hořícího domu. Sami to nedokážeme. On ano. A udělá to. „Člověk nemá svou cestu ve své moci“ (Jeremjáš 10:23).

2. Radujte se

Radujte se ve svém srdci společně s Charlesem Spurgeonem, který prohlásil: „Drazí přátelé, lidské srdce jásá, když slyší o všech těch nepohnutelných sloupech, kterými nemohou otřást ani smrt nebo peklo, jimiž jsou skutky a zaslíbení Boha, který ‚přikáže a stane se‘“ (Kázání z Metropolitan Tabernacle, sv. IX, s. 364). „Věrný je ten, kdo vás povolává; on to také učiní“ (1. Tesalonickým 5:24).

3. Spočiňte

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek“ (Matouš 11:28). Jho je příjemné a břemeno je lehké, protože Bůh říká: „Ponesu tě, spočiň ve mně.“ „Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním!“ (Izajáš 64:6).

4. Podstupte riziko

Když víte, že je vaše budoucnost v rukou všemohoucího a stále pečujícího Boha, nemůže vás země ani peklo zastavit v šíření jeho slávy. Po slovech „které ospravedlnil, ty také oslavil“ Pavel dochází k tomuto závěru: „Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?“ (Římanům 8:31). Z toho důvodu bychom měli podstoupit soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahotu, nebezpečí nebo meč (Římanům 8:35). Nic nás totiž nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu (Římanům 8:39).


Autor: John Piper

Tento článek vám přinášíme ve spolupráci s DesiringGod.