Vše, co potřebujete do nového roku

Jak se blíží nový rok, vyvstává otázka: V jakých oblastech chcete během následujících dvanácti měsíců růst? Ve svém stravování a cvičení, v oblasti manželství a vztahů, v osobní evangelizaci, ve svém zaměstnání nebo ve společenství s Bohem? Začátek roku je vhodnou příležitostí ke zkoumání našich srdcí, zda se v nich neskrývá nevěra. Jaké hříšné sklony opomíjíme, omlouváme, nebo dokonce hýčkáme? Co může Bůh z našich srdcí vyjmout a co naopak oživit? 

Apoštol Pavel nás varuje tímto zaslíbením: „Kdo skoupě zasévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“ (2. Korintským 9:6). Zemědělec, který zaseje pár semínek, sklidí malou úrodu, ale toho, kdo zaseje mnoho, čeká veliká sklizeň. To, jak zaséváme (a pro koho), opravdu značně a významně určuje, co sklidíme. Pokud jsme v uplynulém roce prožívali emoční výkyvy, čelili finanční tísni, cítili jsme se po fyzické stránce unavení a vyčerpaní, pokud ochladly naše vztahy a máme pocit, že jsme se od Boha vzdálili, pak možná sklízíme, co jsme zaseli. A pokud budeme totéž zasévat i v dalším roce, budeme se za rok zřejmě cítit stejně. Nebo i hůř. 

Ale pokud zasejeme štědře, bude naše sklizeň vypadat jinak. A náš Bůh s potěšením naplňuje (a to opakovaně) poháry těch, kteří ho dychtivě hledají a ochotně se rozdávají pro druhé. 

Jak budete zasévat?

Když Pavel psal o zasévání a sklízení, měl na mysli finanční štědrost (2. Korintským 9:7), ale nejen tu, nýbrž také „každý dobrý skutek“ (2. Korintským 9:8). A tak uděláme dobře, když se vstupem do nového roku zvážíme, jak nejlépe můžeme zasévat své peníze, ale i čas, úsilí a pozornost. Nyní se můžeme před Bohem rozhodnout, kdo nebo co dostane nejvíc z toho, co nám Bůh dal, a kdo nebo co dostane to nejlepší. Většina z nás zasévá skoupě, protože zaséváme nerozvážně a bez modlitby. Žádný zemědělec nezasévá štědře pouhou náhodou a jen hrstka křesťanů úmyslně zasévá skoupě.

Proč tedy zaséváme skoupě? Protože zapomínáme nebo ignorujeme to, co budeme (nebo nebudeme) sklízet. Spokojíme se s jednoduchostí a pohodlím, které nás od zasévání odvádí, přestože za to zaplatíme vysokou cenu. Vyměníme plnost trvalé radosti a potěšení za chvilkovou radost a potěšení. 

Když nevnímáme pomíjivost svého krátkého života, prožíváme každý den tak, jako kdyby nemělo nic přijít po smrti. Opomíjíme Ježíšovu hlubokou a nanejvýš moudrou radu: 

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou (Matouš 6:19–20).

Zaséváme skoupě proto, že zapomínáme, co budeme sklízet, nebo se bojíme, že nás Bůh dostatečně nezaopatří. Hromadíme všechna semínka, která nám dává – čas, peníze, energii – protože se bojíme, že sami nebudeme mít dost. Ale Pavel nám k těmto novoročním obavám má co říct: „A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek“ (2. Korintským 9:8).  

Vše, co potřebujete

Možná se necítíte dostatečně kompetentní k tomu, k čemu vás Bůh povolal. Když se ohlédnete za uplynulým rokem, pravděpodobně máte pocit, že dostatečně nezvládáte manželství, rodinu, službu a jiná povolání. To je v pořádku. Bůh nevyžaduje, abychom se cítili dostatečně nebo abychom byli dostateční. Měli bychom vnímat svou vlastní nedostatečnost v celém svém křesťanském životě (2. Korintským 2:16). Pokud jsme něčeho opravdu schopni, pak jsme uschopněni jedině Bohem. „Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek…“ (2. Korintským 9:8). Uschopnění a dostatek přichází vždy shůry.

Bez milosti nemáme potřebnou sílu pro rodičovství, potřebnou moudrost v plánování, víru k tomu dát nad hranice vlastního pohodlí, vytrvalost v péči o tělo, trpělivost ve zkouškách ani lásku potřebnou v manželství.  Ale Bohu patří dobytek na tisíci kopcích, disponuje tisícem armád, zná miliardy a miliardy hvězd jejich jménem a žije v nás a pro nás skrze svého Ducha.  

Ve všem

Bůh a jenom Bůh nám zajistí dostatek – ve všem. „Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek“ (2. Korintským 9:8). Bůh nepřehlédne ani nenechá bez povšimnutí jedinou oblast vašeho života – ať jde o manželství, práci, domov nebo zdraví. Cokoliv při nás Bůh rozhojní, to rozhojní v plnosti podle svého moudrého plánu. Jeho milost osvítí i nejtemnější kouty našich toužebných srdcí.

Nikdo z nás nezasévá vždy dobře a v každý čas. Díky Božímu moudrému, svrchovanému a láskyplnému plánu ani nemůžeme. Všichni z nás potřebují v konkrétních oblastech zasévat lépe. A pravděpodobně máme tendenci se domnívat, že nám Bůh požehná v oblastech, v nichž se nám více daří, a nepředpokládáme, že nám více požehná v oblastech, v nichž tápeme. Vírou musíme potlačit obě tendence. Měli bychom Boha žádat o zaopatření ve všech oblastech – v těch, ve kterých jsme silnější a obdarovanější, i v těch, kde jsme stále slabí – protože Bůh zaslíbil zaopatření ve všem

Jak dál žijeme, pracujeme, milujeme a rosteme, musíme mít na paměti tato slova: „Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19).

Vždycky

Bůh vám dá v každé životní oblasti vše, co potřebujete, a to platí i pro každý okamžik přicházejícího roku (a až navěky). „A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek“ (2. Korintským 9:8). Náš Bůh je stálým Bohem. Postará se o nás, když budeme na vrcholku úspěchu a růstu; postará se o nás, když budeme procházet údolím zklamání a selhání; a postará se o nás i na hrbolaté a často i náročné cestě ke službě druhým. 

Pokud mu patříme, ani na hodinu z nás nespustí oči. Každý den a každou minutu nám v Kristu říká: 

Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí (Izajáš 41:10).

Vždy. Neustále, bez chyb a nedopatření. Zkrátka neúnavná, neustálá, štědrá otcovská láska. Nebojte se, protože ten, kdo vládne nad vesmírem a řídí celé dějiny, vás bude na cestě životem posilovat, vést a chránit. Kdybychom chápali a vnímali rozsah a stálost jeho péče, zasmáli bychom se tomu, jak moc se někdy bojíme. Oblak nejistoty vznášející se nad naší budoucností by vypadal méně jako bouřkový a více jako dešťový, který přináší užitek.

Pro každý dobrý skutek

Poslední výskyt slova „všechny“ není v tomto verši na první pohled v mnoha českých Biblích patrný: „A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek [doslova všechny dobré skutky]“ (2. Korintským 9:8). Tato skutečnost pro nás není do nového roku méně důležitá či významná. S každou kapkou Božího zaopatření přichází příležitost – buď sloužit sobě, nebo v lásce sloužit ostatním. Bůh nám chce vždy udělit milost, aby pak skrze nás působil k dobru někoho jiného. 

Tak jako mnoho z nás potřebuje slyšet, že se o nás Bůh opět postará, abychom měli vždycky ve všem úplný dostatek, stejně tak si mnoho z nás potřebuje připomenout, že každému z nás připravil dobré skutky. „Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili“ (Efeským 2:10). Sám Bůh pro nás v novém roce připravil skutky, abychom zasévali. Jeho záměrem je, aby nás zasévání stálo často více, než kolik jsme plánovali. 

Budeme chodit v lásce, kterou pro nás připravil? Modleme se nyní, na konci roku, abychom měli vždycky ve všem úplný dostatek, a věrně zasévali v tom nadcházejícím. 


Autor: Marshall Segal

Tento článek vám přinášíme ve spolupráci s DesiringGod.