Půvab zbožné ženy

Neměli bychom podceňovat vliv zbožné ženy. Petr na to upozorňuje ve třetí kapitole svého prvního listu. V prvních dvou verších rozebírá vztah mezi manžely a ukazuje, jak manželka může reagovat na hříšné vzorce chování svého muže. Ve třetím verši se zaobírá vnějšími ozdobami. Dnes se budeme zabývat vlivem zbožné ženy. Zaměříme se především na třetí a čtvrtý verš, kde vidíme, jak vnější ozdoby souvisí s vlivem na manžela. Tuto spojitost rozvedl také John Piper ve svém kázání z roku 1986.


Vzpomínáte si, co se píše o Sáře v jedenácté kapitole listu Hebrejům? Hebrejům 11 začíná definicí víry. „Víra jest podstata věcí, v něž doufáme.“ V celé jedenácté kapitole vidíte hrdiny a hrdinky, kteří doufali v Boha. Například: „Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib“ (Hebrejům 11,11).

Naděje bojující proti strachu

Jinými slovy, od Sáry se učíme, že svaté ženy se uprostřed frustrací, neštěstí, tragédií a životních překážek upínají k Bohu. Počítají s ním jako s věrným, svrchovaným, mocným, milujícím a laskavým Bohem, neochvějným ve svých zaslíbeních. Posilují svou duši nadějí, vstávají a jdou dál. Špinavé pleny, ztráta manžela, rozvod. Jdou dál, protože doufají v Boha.

A nejen, že jsou osvobozeny od něčeho, co jim obvykle znepříjemňuje život. Podívejte se na konec 1. Petrova 3,6: „Vy jste se staly jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit.“ Chcete být Sářinými dcerami? Doufejte v Boha a dovolte, aby tato naděje vytlačila strach. Svaté ženy se nebojí žádných věcí kromě jediné – že se znelíbí Bohu. Ale raději nepřehánějme; buďme přesní a realističtí. Řekněme to takto: Svaté ženy, které doufají v Boha, když čelí strachu a obavám, vedou s těmito obavami válku pomocí slova tak dlouho, dokud je nevyženou, nenaplní je naděje a nezískají tak sílu k životu. To je v tomto textu nejdůležitější. Svaté ženy doufají v Boha a nedovolí, aby je nějaká těžkost ochromila v plnění povinností.

Vnitřní ozdoba

Za druhé, tato naděje v Bohu je vede k vnitřnímu zdobení. První Petrův 3,5 říká: „Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům.“ Toto zdobení odkazuje na verše 3–4. Pojďme si je přečíst. Popisují vnitřní ozdobu:

Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný.

Proč Petr rozebíral otázku oblečení, účesů a šperků? Zdá se, že to nezapadá do kontextu. Pokusím se vysvětlit, proč se tím zabývá. Mám za to, že verše 1 a 2 nám poslouží jako vodítko k pochopení. Má na mysli nejen křesťanské manželky křesťanských manželů, ale i křesťanské manželky nevěřících manželů. A těm říká: ” Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až zpozorují vaše čisté chování v bázni.“

Petr si přeje, aby křesťanské manželky žily tak, aby nevěřící manžele přesvědčily o Boží existenci. Není to úžasná výzva – žít tak, aby svědomí nevěřícího manžela bylo zasaženo pocitem viny, zazářil mu Bůh a on ho přijal? Je to úžasná výzva pro ženy, aby ovlivnily svého manžela. Ale varuje je: „Nesnaže se mu kázat.“ Všimněte si toho. Říká „beze slova“. To je varování pro manželky. Dávejte si pozor, abyste svého muže neodradily tím, že ho budete nutit k náboženství.

Myslím, že verše 3 a 4 jsou dalším varováním, jak se nesnažit získat nevěřícího manžela. Nesnažte se o to pomocí módních účesů, opálení, vybraných šperků a přiléhavých šatů. Možná ho přitáhnete do ložnice – a na tom není nic špatného –, ale k Bohu ho nepřitáhnete. A pokud je vaším cílem přitáhnout jeho nebo kohokoli jiného k Bohu, musí to vycházet z vašeho nitra. Svět vám radí, jak přitahovat muže. Ale pouze Písmo vám může říct, jak přitáhnout muže k Bohu. Dovolte mi vsuvku pro svobodné ženy. Vaše naděje by měla být v Bohu, ne v získání manžela, a jediný manžel, který stojí za to, je ten, který chce ve vašem životě hrát druhé housle.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.