Pokud je Bůh svrchovaný, jsou mé modlitby zbytečné?

Má smysl se modlit za to, po čem toužím, když se stejně naplní Boží vůle? Tuto otázku nám položila naše posluchačka Andrea. Píše: „Proč bychom se měli modlit za věci, po kterých toužíme – například osobní štěstí nebo uzdravení druhých – když víme, že se nakonec stejně stane Boží vůle? Mám problém se za tyto věci modlit, když vím, že nakonec se stejně naplní Boží plán. Navíc ví, co je nejlepší, protože je svrchovaný. Někdy mám pocit, že tato myšlenka oslabuje můj modlitební život. Není zbytečné, abych se modlila za to, po čem toužím? Ale pokud se nebudu modlit za to, co potřebuju, jaký má pak vůbec smysl se modlit?“


Opravdu dobrá otázka. V souvislosti s modlitbou si můžeme klást mnoho otázek. Co znamená modlit se podle Boží vůle (1. Janův 5:14)? Co znamená modlit se ve jménu Ježíše (Jan 14:13)? Co znamená nemodlit se za hřích, který vede ke smrti (1 Jan 5:16)? Proč je Bůh v Lukášově evangeliu 18:1–8 přirovnáván k nespravedlivému soudci v souvislosti s naší modlitbou? Co znamená modlit se neustále, jak se píše v 1. Tesalonickým 5:17? Co znamená modlit se v Duchu svatém (Efeským 6:18)? A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Překvapení z modlitby

Protože je modlitba jednou z nejúžasnějších a nejkrásnějších výsad daných lidem, nepřekvapuje mě, že je zahalena určitým tajemstvím.

Zamysleme se nad tím. Stvořitel vesmíru ve své nekonečné moudrosti, moci a dobrotě nám – omezeným, omylným a hříšným tvorům –  říká, abychom ho žádali o věci, o kterých si myslíme, že oslaví jeho jméno a budou dobré pro svět. A přesně to nám říká modlitba Páně: „Posvěť se jméno tvé“ (Matouš 6:9). Znamená to: „Oslav své jméno, Bože. Ucti své jméno. Vyvyšuj své jméno. Ať se tvá vůle děje na zemi, tak jak ji konají andělé v nebi.“ Na začátek bych tedy chtěl říct, že modlitba je pro mě něco úžasného. Miluju ji. Udivuje mě a uchvacuje.

Posluchačka však položila otázku, na kterou se dá odpovědět. Mnoho lidí mate, ale věřím, že na ní má Bible odpověď. Otevřeně se zeptala: „Proč bychom se měli modlit za věci, po kterých toužíme – například osobní štěstí nebo uzdravení druhých – když víme, že se nakonec stejně stane Boží vůle?“

Myslím, že existují přinejmenším tři důvody, proč bychom se měli modlit za věci, po kterých toužíme, i když víme, že se nakonec stane Boží svrchovaná vůle.

1. Bůh nám přikazuje, abychom se modlili za to, po čem toužíme.

Říká nám, abychom se modlili za to, co chceme, pokud jsou naše touhy formovány jeho slovem. Jan 15:7: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.“

Nemáme se snažit odhadnout, jaká je Boží svrchovaná vůle, a pak jednoduše říci: „Udělej to.“ O tom modlitba není. Neznáme dopředu svrchovanou Boží vůli, která řídí všechny věci. Máme nechat jeho slovo, aby v nás přebývalo a utvářelo naše touhy a přání podle zjevené Boží vůle, nikoli podle svrchované Boží vůle, která všechno řídí.

Zjevená Boží vůle je například v 1. listu Petrově 3:11: „Hledej pokoj a usiluj o něj.“ Nevím, jak se může Boží svrchovaná vůle projevit v mém nebo vašem životě v konkrétní situaci. Může to být mé ukřižování. To není pokojné. Ale přesně to se stalo Ježíši. Modlíme se za to, o co nás žádá, abychom usilovali, a ne tak, že se snažíme zjistit, co svrchovaně určil.

Nejprve tedy prosme o to, po čem toužíme, protože Bible říká, že máme prosit, o co chceme, a ne se modlit za to, co si myslíme, že Bůh zítra udělá.

2. Pokud se za něco nemodlíme, nemusíme to dostat.

Měli bychom žádat o to, co chceme, na základě Božího slova, protože pokud nežádáme, nemusíme dostat. List Jakubův 4:2 říká: „Nemáte, protože nežádáte.“

Mezi naší prosbou a Božím dáváním existuje přímá souvislost. Pokud nežádáme, nedostáváme. Proto Jakub říká: „Nemáte, protože nežádáte.“ Proto žádejte, protože pokud nebudete žádat, ani nedostanete. Věřte tomu a dělejte to.

3. Bůh svrchovaně řídí naše modlitby.

Dalším bod souvisí s druhým, tedy proč nemusíme dostat, když nežádáme. Bůh řídí naše modlitby stejně jistě jako události, které koná v odpovědi na naše modlitby.

Vezměme si příklad Ježíšovy modlitby za Petra a za Petrovo pokání po jeho zapření, jak je popsána u Lukáše 22:32. Modlil se za Petra, dříve než ho Petr zapřel, což také předpověděl: „Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“

Božím plánem bylo, aby Petr Ježíše zapřel. Proto Ježíš věděl, že to udělá. Bůh věděl, že se Ježíš bude modlit za Petrovo pokání. A Bůh věděl, že v odpovědi na tuto modlitbu bude Petr činit pokání, což se také stalo.

Nemělo by smysl říkat, že Boží vůle pro Petra se děje bez ohledu na to, za co se Ježíš modlí, když ve skutečnosti byla Ježíšova modlitba součástí toho, co Bůh zamýšlel. A tak je to se všemi modlitbami. Bůh naplánoval všechny události a nebojí se, že by se někdo modlil tak, aby se část jeho plánu změnila. Plánuje všechny události a součástí jeho plánu jsou i modlitby jeho lidu za to, co má v plánu udělat. Vezměme si příklad z Ezechiela 36:36-37:

Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že já Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám já Hospodin; já to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro ně učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí (B21).

Bůh má v úmyslu obnovit a rozmnožit Izrael, a proto plánuje, že se za to budou modlit. Jinak vyjádřeno: „Odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro ně učiním, protože jak jsem řekl, zamýšlím to učinit.“ Takže třetí důvod, proč bychom měli žádat o to, po čem toužíme a co si přejeme, je ten, že Bůh plánuje naše modlitby stejně jistě jako události, ke kterým v jejich důsledku dochází.

Připojte se k uskutečňování jeho záměru

Nezpochybňujte způsob, jakým Bůh jedná.  Miluje nás a ne nadarmo říká: „V modlitbě [buďte] vytrvalí“ (Římanům 12:12), „Oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě“ (Filipským 4:6), „Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete“ (Efeským 6:18), „V modlitbě buďte vytrvalí“ (Koloským 4:2), „Neustále se modlete“ (1. Tesalonickým 5:17), „Žádejte a dostanete“ (Jan 16:24). Neříkal by nám, že nemáme v modlitbě ochabovat (Lukáš 18:1)

Bůh si s námi nehraje, když nám říká všechny tyto věci. Dává nám výsadu připojit se k němu v oslavování jeho jména, abychom se stali součástí toho, co koná.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.