Jaká je dnes role andělů?

Co dnes dělají andělé? Tuto výbornou otázku nám položil jeden anonymní posluchač. Píše: „Dobrý den, pastore Johne, děkuji za podcast. Mám otázku: Můžete mi říct, jakou roli dnes mají andělé? Co dělají? Jakou roli zaujímají v křesťanském životě? Předem děkuji za jakoukoli odpověď.“


Myslím, že je užitečné položit si otázku: Proč existují andělé? S tím jsou spojené další otázky: Co dělají? Jak se to týká nás? Na tyto otázky můžeme alespoň částečně odpovědět tím, že se podíváme, co o nich říká Bible, což je podle mého názoru nejbezpečnější.

Ale také nás to vede k otázce: Proč Bůh stvořil anděly, když sám mohl udělat to, co dělají oni? Všechny věci, které podle Bible dělají andělé, by Bůh mohl udělat takříkajíc lusknutím prstu. Bůh nepotřebuje anděly k uskutečnění svých záměrů, a proto bychom se měli ptát: Proč vůbec existují? A proč je jich tolik?

Andělé jsou všude

Místo spekulací začněme u nejspolehlivějšího zdroje – Bible. Bible zmiňuje některé činnosti, které andělé vykonávají. Výrazy anděl nebo andělé se v Bibli vyskytují téměř třistakrát, takže se nejedná o okrajovou skutečnost v Písmu. Zde je několik příkladů:

 • Oznámili věci týkající se Ježíšova narození Marii (Lukáš 1:26–38), Zachariášovi a Alžbětě (Lukáš 1:11–23), Josefovi (Matouš 1:20–21) a pastýřům (Lukáš 2:8–14)
 • Sloužili Ježíši na poušti po jeho čtyřicetidenním půstu (Marek 1:13)
 • Odvalili kámen od Ježíšova hrobu (Matouš 28:2)
 • Otevřeli dveře vězení apoštolům (Skutky 5:19–20)
 • Ukazovali evangelistům, kam mají jít, jako například Filipovi (Skutky 8:26)
 • Mluvili s nevěřícími, jako například s Kornéliem, o tom, co mají dělat, aby poznali evangelium (Skutky 10:3–8)
 • Bible říká, že budou doprovázet Ježíše při jeho druhém příchodu (2. Tesalonickým 1:7)

To je jen několik příkladů jejich činnosti popsaných v Bibli, zejména v Novém zákoně. Mimochodem, ve Starém zákoně jsou andělé zmíněni více než stokrát.

Čtyři způsoby, jak andělé slouží

Podívejme se však konkrétněji na čtyři texty, které nám přibližují, co andělé dělají a proč existují.

1. Andělé slouží svatým.

Tady je první z nich. Jedná se o jeden z nejzákladnějších textů, které existují o andělech a křesťanech. Je v listu Hebrejům 1:13–14. Téměř celá první kapitola listu Hebrejům je věnována Ježíšově nadřazenosti nad anděly. Kapitola končí takto: „Což nejsou oni všichni služební duchové [tj. andělé], posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?“ Na tomto výroku je pozoruhodných několik věcí.

 • Říká, že andělé existují kvůli křesťanům – „těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu“
 • Říká, že nám slouží jako „služební duchové“
 • A co je možná nejúžasnější, text říká, že všichni andělé, nejen někteří, „slouží“ křesťanům, aby křesťanům pomohli dostat se domů, tedy „dostat do dědictví záchranu“

Všichni andělé tak neustále slouží k dobru všech křesťanů. Jsou takříkajíc Božími zástupci (Římanům 8:28) a z Boží prozřetelnosti se starají o to, aby všechno napomáhalo k jejich dobrému.

2. Andělé plní Boží vůli.

Zde je druhý rozsáhlý text o andělech:

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova! Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo mu sloužíte a činíte, v čem má zalíbení (Žalm 103:20–21).

Andělé jsou zde označeni jako „mocní hrdinové“. Nejsou to dětští baculatí andělíčci s křídly. Jsou obrovští a mají velkou moc. Žalmista je nazývá „zástupy“. Toto slovo se z hebrejštiny překládá také jako „vojsko“, „vojenské jednotky“ nebo „vojenské síly“.

Ať už je však nazýváme anděly, zástupy nebo vojskem, ve všech případech je v Žalmu 103 kladen důraz na to, že plní Boží vůli: „Vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova!“ „Všechny jeho zástupy, vy, kdo mu sloužíte a činíte, v čem má zalíbení.“ Jinými slovy, vykonávají vše, co jim Bůh přikáže.

Myslím tedy, že můžeme dojít k závěru, že Bůh tvoří mnoho vykonavatelů své vůle na mnoha úrovních:

 • Neživé předměty plní jeho vůli: přikazuje moři a ono ho poslouchá
 • Zvířata plní jeho vůli: velrybě přikázal, aby spolkla Jonáše
 • Lidé plní jeho vůli
 • Andělé plní jeho vůli

Když se Bůh rozhodl tvořit, považoval za moudré vytvořit hierarchii bytostí od nejméně významného neživého kamene přes červa, velrybu, člověka až po několik stupňů andělů. Někteří jsou dokonce nazýváni archanděly (1. Tesalonickým 4:16). Bůh tedy stvořil nejen anděly, ale i jejich uspořádání. A protože se kvůli vzpouře někteří z nich stali démony, existuje hierarchie pravděpodobně i v ďábelských hordách.

3. Andělé oslavují Boží velikost.

Třetím textem, který zdůrazňuje Boží činorodost při tvoření andělů, je Daniel 7:10:

Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a knihy otevříny byly (BKR).

Vidíme obraz Boha, před kterým stojí sto milionů andělů. To je úchvatné. Bůh stvořil milióny a milióny andělů jako královské shromáždění ke své slávě. Množství těchto velkolepých bytostí, shromážděných před jedním velkým Králem, jedinečným způsobem vypovídá o slávě a majestátu Krále králů.

Andělé tedy existují, aby ve své vznešenosti, poslušnosti a ve velkém počtu zjevovali velikost Boha, kterému slouží.

4. Andělé ukazují na hodnotu věřícího.

Poslední text je možná nejneobvyklejší ze všech. Je zaznamenán v Matoušovi 18:10, kde Ježíš říká:

Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Co tím Ježíš myslel? Maličcí se vztahují na věřící křesťany – dětsky upřímné a pravé křesťany, kterými tento svět pohrdá a vysmívá se jim. Myslím, že Ježíš chtěl říct následující: Každý křesťan, i ten nejprostší a nejobyčejnější, je doprovázen mocnými anděly – velkolepými a slavnými bytostmi, které mají to nejvýsadnější postavení ve vesmíru před Boží tváří a jsou vždy připraveny plnit Boží příkazy pro dobro těchto malých, opovrhovaných křesťanů. Dávejte si tedy pozor, abyste nepohrdali žádným prostým a nevýrazným Ježíšovým následovníkem. Z Božího pověření jim slouží nebeští velikáni, kteří mají výsadu stát před Boží tváří.

Dovolte mi, abych to ještě jednou shrnul. Ježíš říká: „Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých [tzn. věřících]. Neboť [tzn. důvod, proč nesmíte pohrdat žádným křesťanem] vám pravím, že jejich andělé [množné číslo – text neříká nic o tom, že každý má jednoho anděla] v nebesích stále hledí na tvář mého Otce.“ Nepohrdejte žádným prostým a nevýrazným Ježíšovým učedníkem. Ať vám tento andělský doprovod připomene, čí je synem a kdo je jeho Pánem. Položte si ruku na svá prostořeká ústa a prokažte velkou úctu všem obyčejným, dětsky upřímným učedníkům Pána Ježíše.

Pokud vás skutečnost, že Bůh je jejich Otcem a Ježíš jejich Pánem neodradí od pohrdavého postoje a špatného zacházení s nimi, pak ať vás tento mocný a velkolepý zástup andělů probudí z vaší otupělosti. To je myšlenka dané pasáže.

V nebi i na zemi tedy andělé ve své vznešenosti slouží tím, že zjevují Boží vznešenost, a překvapivě slouží také tím, že zjevují menší, ale přesto dechberoucí vznešenost i toho nejmenšího věřícího. Božím záměrem je, aby role andělů v nás probudila úžas nad jeho milostí, mocí a moudrostí v tom, jak věci stvořil, jak vládne a jak zachraňuje svůj lid.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.