Co Bible říká o očistci?

Dnes se budeme zabývat tématem očistce. Jeden posluchač nám totiž napsal: „Dobrý den, pastore Johne. Vím, že někteří křesťané věří v druhotnou očistu neboli očistec – očistu duše po smrti před vstupem do nebe. C. S. Lewis jednou řečnicky napsal: ‚Naše duše očistec vyžadují, nemám pravdu?‘ Vysvětloval, že křesťané musí projít očistcem, jakýmsi druhem sebeočištění, než budou připraveni vstoupit do věčné Boží přítomnosti. Uvedl to ve své knize O modlitbě: Dopisy Malcolmovi. Podle Lewise je očistec pokornou přípravou před vstupem do věčnosti. Z biblického hlediska je nejčastějším odkazem text z 1. Korintským 3:11–15: ‚Dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je‘ (v. 13). A dále: ‚Jestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň‘ (v. 15). Potvrzuje však Bible existenci očistce?“


Zajímavé, že tato otázka přišla zrovna v době, kdy na svém mobilu poslouchám audioknihu Dopisy Malcolmovi. Díky tomu jsem lépe připraven na ni odpovědět.

Téměř osudová chyba

Jakkoli mám C. S. Lewise rád a obdivuju jeho logické myšlení, obrazotvornost a schopnost věci vyjádřit živě, konkrétně, nenapodobitelně a analogicky, jeho pohled na očistec a způsob jeho argumentace se míjejí účinkem. V Dopisech Malcolmovi[1] na rovinu uvádí:

V očistec věřím… Naše duše očistec vyžadují, nemám pravdu? Jistě by nám lámalo srdce, kdyby nám Bůh řekl: „Je pravda, můj synu, že tvůj dech páchne a z tvých hadrů kape bláto a sliz, ale tady jsme velkorysí a nikdo tě kvůli tomu nebude hubovat ani se od tebe odtahovat. Vejdi do radosti.“ Nejspíš bychom měli odpovědět: „V podřízenosti, Pane, a pokud proti tomu nebude námitek, bych se raději nechal nejprve očistit.“ „Víš, možná to bude bolest.“ – „I tak, Pane.“

Přiznám se, že se mi to líbí. Je to sice špatný názor, ale líbí se mi to. Není to úplně špatná myšlenka. Pokusím se to vysvětlit. Pro Lewise je typické, že jen zřídkakdy cituje Písmo. Pokud jste četli Lewise (a já jsem od něj přečetl téměř všechno), víte, že ho nečteme, abychom se naučili serióznímu výkladu Bible. Nepochybně se vyzná v Bibli – řecký Nový zákon umí citovat pravděpodobně lépe než já. Některé části se pravděpodobně naučil nazpaměť a jeho teologie je obecně pravdivá. Není kacíř, ale kdyby se snažil své přesvědčení o očistci podložit Písmem, těžko by se mu to podařilo.

Co říká katechismus

Než se budu zabývat konkrétními texty, které podle mého názoru činí očistec biblicky neudržitelným, uveďme, jak jej definuje římskokatolická církev, neboť právě ona tuto nauku prosazuje. Uvidíme, zda Lewisův argument obstojí. Katechismus katolické církve v definici očistce uvádí:

Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. Církev nazývá toto konečné očišťování vyvolených očistcem; to je něco úplně jiného než trest zavržených.

Tolik katechismus katolické církve. Není pochyb, že musíme být zcela očištěni, bez hříchu, abychom mohli po smrti vstoupit do Boží přítomnosti. Jinak by byl Bůh poskvrněn a zneuctěn. Nikdo z nás nevěří, že se to může stát. Na tom se shodneme všichni. Nikdo nevstupuje do Boží přítomnosti s nějakým poskvrněním nebo skrytým hříchem.

Lewis a katolická církev však do tohoto tématu vnášejí svůj předpoklad. Vycházejí z toho, že k tomu, abychom se zbavili přetrvávajícího hříchu, je zapotřebí další proces, který přesahuje tento život. Proč to předpokládají? Protože jsme v tomto životě prošli poměrně dlouhým procesem očišťování neboli posvěcování Duchem svatým, který nás neučinil dokonalými. Proto předpokládají, že k dokončení tohoto očišťovacího díla bude nutný další Boží zásah, tedy očištění Boží rukou nebo Božím slovem, stejně jako Ježíš očišťoval lidi mocí svého slova. Proč bychom nemohli předpokládat, že to Bůh dělá nejprve postupně v tomto životě a nakonec to dokončí hned po smrti?

Co říká Písmo

Ale už dost lidského uvažování, pojďme do Bible. Římskokatolická církev zahrnuje do své Bible některé knihy zvané apokryfy, které protestanti v Bibli nemají. Jednou z těchto knih je 2. kniha Makabejská, kde se píše: „[Juda Makabejský] dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (12:45). Katolická církev z tohoto textu vyvozuje, že za mrtvé je třeba se nejen modlit, ale že mrtví jsou vinni hříchy, ze kterých musí být vysvobozeni, což je vede k předpokladu, že existuje očistec.

Náš posluchač ve své otázce poukazuje na to, že pokud bychom měli najít oporu pro očistec v libovolném novozákonním textu, nejvhodnější by byl text z 1. list Korintským 3:13–15. Citujme ho znovu, abychom si ukázali, jak je pro očistec nepoužitelná.

Dílo každého [křesťana] se stane zjevným. Ten den je ukáže [tj. soudný den, kdy se ukáže, zda naše víra byla opravdová, a také to, zda naše skutky byly zbytečné nebo užitečné], neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu, jestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň.

Nic v tomto textu nenaznačuje, že bychom měli projít delším časovým obdobím, v němž bychom se očistili od svých nečistot. Je to obraz jediné jednorázové události – soudného dne, v němž se naše skutky v tomto životě ukáží buď jako strniště, za které nedostaneme odměnu, nebo jako drahokamy, za které odměnu dostaneme. V textu, jako je tento, není žádný základ pro očistec.

Některé texty naopak ukazují opak toho, co se stane, když jako křesťané zemřeme. Apoštol Pavel říká ve Filipským 1:23: „Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít [tzn. zemřít] a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší.“ Vidíme, že bezprostředně po smrti následuje radostné společenství s Ježíšem.

Totéž potvrzuje i 2. Korintským 5:6–9, kde je to ještě jasnější:

Jsme tedy vždy plni důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána… raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma, nebo odcházíme.

Nevím, jak by se to dalo vyjádřit ještě jasněji. „Odejít z tohoto těla“ znamená „přijít domů k Pánu“. To je naše naděje – ne nějaký mezistupeň mezi tím, kdy jsme mimo tělo – mrtví – a kdy budeme doma s Pánem – ve slávě. Být mimo tělo znamená být doma s Pánem, což je, jak říká Pavel, mnohem lepší.

Proměněni v okamžiku

Dovolte mi, abych se vrátil na začátek a ukázal, proč to, co si C. S. Lewis představoval, že se odehraje mezi špinavým světcem a Bohem u perlové brány (kde proběhl jejich rozhovor), se ve skutečnosti nikdy nestane.

Lewis si představuje, jak Bůh říká: „Je pravda, můj synu, že tvůj dech páchne a z tvých hadrů kape bláto a sliz, ale tady jsme velkorysí a nikdo tě kvůli tomu nebude hubovat ani se od tebe odtahovat. Vejdi do radosti.“ Kdyby se to stalo, ten špinavý svatý by jistě řekl: „Ano, Pane, vím, že nic nečistého nesmí vstoupit do tvé přítomnosti. Mohl bys tedy nyní ve velkém milosrdenství dokončit vykoupení skrze svého Syna a očistit mě slovy ‚Buď očištěn‘, jako to udělal tvůj Syn?“

Když apoštol Pavel v 1. Korintským 15:51–52 popisoval vzkříšení všech nedokonalých svatých, uvedl:

Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví [v Kristu] vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.

Tato okamžitá proměna našich těl při vzkříšení je věrnějším biblickým obrazem toho, co se stane s nedokonalou duší po smrti. V jediném okamžiku nám Bůh řekne, podobně jako Ježíš malomocnému v Lukášově evangeliu 5:13: „Buď očištěn.“ A hned od něho malomocenství odešlo. K tomu dojde fyzicky při vzkříšení. U těch, kdo zemřou před vzkříšením, se to děje duchovně po smrti.


[1] C. S. Lewis, O modlitbě: Dopisy Malcolmovi (Návrat domů, 2015), s. 118–119.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.